آدرس پستی:

یزد-بلوار پرفسور حسابی-بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد -دانشکده پزشکی-گروه معارف اسلامی

کدپستی: 8915173143

 تلفن: 8203417-8203410-0351

 نمابر:  8202632

 

 شماره همراه مدیرگروه :             09133531828