رعایت اصول بهداشت حرفه ای در محیط کار تضمین سلامتی شماست

عوامل ارگونومیک زیان آور محیط کار

برنامه ارگونومی

 

 

ارگونومي يا همان مهندسي فاكتورهاي انساني، علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارها، دستگاه ها، محيط كار و مشاغل را با توجه به توانايي هايي جسمي - فكري و محدوديت ها و علائق انسانها، طراحي نمايد. اين علم با هدف افزايش بهره وري، با عنايت بر سلامتي، ايمني و رفاه انسان در محيط، شكل گرفته است. همچنين اين علم در تلاش است بجاي متناسب سازي انسان با محيط، محيط را با انسان متناسب سازد. در اين راستا، سازمان بين المللي كار، واژة ارگونومي را به معناي متناسب كردن كار و شغل براي انسان تعريف كرده است.
 

 

 

 

طرح توسعه ارگونومی در نظام شبکه بهداشتی کشور

 

 

اين برنامه به منظور دستيابي به اهداف پيش بيني شده در افق چشم انداز بلند مدت توسعه كشور و با توجه به سند برنامه جهارم توسعه، به منظور ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگي انسانها بويژه كارگران شاغل در بخش هاي صنعت ، معدن ، خدمات و كشاورزي با مداخله ارگونومي و استقرار نظام مند و سيستميك آن با هدف پيشگيري و كنترل آسيب هاي اسكلتي، عضلاني تدوين گرديده است.

در اين برنامه گروههاي هدف گيرنده خدمت، شاغلين كارگاههاي تحت پوشش نظام شبكه مي باشند و گروههاي ارائه دهنده خدمت كاردانان بهداشت حرفه اي و محيط و كارشناسان بهداشت حرفه اي و پزشكان شاغل در سيستم خدمات بهداشتي كشور مي باشند