تامین مراقبتهای بهداشتی اولیه باتوجه به شرایط جغرافیایی ، اجتماعی وفرهنگی جامعه ایرانی ، ارزش اقتصادی واولویت خدمات بهداشتی درمانی ایجاب می نماید که بااستفاده از تجارب قبلی خود وسایر کشورهای جهان ضمن رعایت آداب وسنن فرهنگی جامعه ، روش مناسبی برای برآوردن نیازهای اساسی بهداشتی درمانی مردم ، بخصوص درمناطق روستایی ومحروم بکارگرفته شود تانیازمندان این خدمات بتوانند درداخل یک نظام منسجم از ضروری ترین مراقبتهای بهداشتی درمانی درسطوح مختلف برخوردار شوند.

درنظامی که پی ریزی شده است اولین سطح تماس جامعه باواحدهای رسمی کشور مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت است . خانه های بهداشت واحدی مستقر درروستا است که تحت نظارت مرکز بهداشتی درمانی فعالیت میکند. نیروی انسانی درخانه های بهداشت ، بهورزان (زن ومرد) بومی هستند که براساس ضوابط ومقرارت خاصی انتخاب پذیرش شده و آموزشهای لازم را درمرکز آموزش بهورزی فرامیگیرند.

ازآنجایی که مرکز آموزش بهورزی بعنوان یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان محسوب میگردد تحت نظارت مستقیم رئیس مرکز بهداشت شهرستان اداره میشود.

درراستای تحقق اهداف نظام خدمات بهداشتی درمانی درکشور ، مراکز آموزش بهورزی با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارتهای کافی تاسیس می گردد. این هدف ازطریق آموزش وتربیت بهورزان قبل از استخدام وانجام بازآموزیهای حین خدمت تحقق می یابد.

 

 

درنظام خدمات بهداشت ودرمان،مرکزآموزش بهورزی جایگاهی پراهمیت وحساس دارد.اهمیت مرکز آموزش بهورزی دراین است که جمعی از فرزندان محروم ترین نقاط کشور ، برای خدمت به مردم همان نواحی توسط مربیان تربیت می شوند.دانش آموز بهورزی درطول مدت آموزش خود بامربیان مرکزآموزش بهورزی پیوندی دائمی وتعیین کننده دارد،ازآنها تعلیم میگیرد،توسط آنها هدایت می شود وبا راهنمایی آنان برای خدمت به جامعه آموزش های لازم راکسب می نماید.

هرمرکزآموزش بهورزی علاوه برمدیرمرکز چندین مربی دارد. مدیر ومربیان هرمرکز آموزش بهورزی ، شورای مربیان آن مرکز راتشکیل می دهند. مرکزآموزش بهورزی وظیفه تربیت بهورزان ونیز بازآموزی بهورزان شاغل درخانه بهداشت رابرعهده دارد.این مرکزتحت پوشش مرکزبهداشت شهرستان فعالیت می کند.

·         پذیرش بهورز زن و مرد

·         تامین امکانات رفاهی مهارت آموزان و دانش آموزان (طبق آیین نامه)

·         اجرای برنامه های آموزش نظری عملی و کارآموزی و ترتیب حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه  

·         مراحل آموزشی

·         برگزاری آزمون های پایان هر پایه و مشارکت در آزمون نهایی

·         *برگزاري برنامه هاي آموزشي دوره آموزش ماما روستا ( طبق آيين نامه ماما روستا

·         برگزاري برنامه هاي آموزشي دوره آموزش بهورز ماما ( طبق آيين نامه بهورز ماما )

·         تدوین طرح درس روزانه و کلی و چک لیست های آموزشی

·         *برگزاری امتحانات هر پایه در طول دوره آموزش

·         *صدورگواهينامه مهارت آموزي بهورزي

·         تامين محيط سالم اجتماعي براي دانش آموزان در حال تحصيل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

·         برپايي اردوهاي علمي، فرهنگي، تفريحي دانش آموزان بهورزي در معيت مربيان

·         *اجراي آموزش عملي و كارآموزي كمكهاي اوليه و...... در بيمارستان

·         همكاري با فصلنامه بهورز ، جمع آوري و استخراج نيازهاي آموزشي بهورزان شاغل از طريق فرمهاي نيازسنجي كاركنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه

·         *تشكيل كميته طرح وتدوین شهرستان ( متشكل از رئيس مركز بهداشت شهرستان , مسئولين ستادي بر حسب مورد ، مدير مركز آموزش بهورزي)

·         *تدوين منابع آموزشي از طريق تاليف , ترجمه كتب , مجلات و مقالات علمي
*مشاركت در برنامه ريزي و  برگزاري سمينارهاي آموزشي ,  ارزشيابي آنها و تجزيه و تحليل نظرات و پيشنهادات شركت كنندگان و انعكاس آن به مسئولين اجرايي

·         شركت در جلسات ادغام برنامه هاي جديد و همكاري و مشاركت در برنامه هاو انتقال آموزشها به ساير رده ها

·         انتخاب بهورز نمونه

·         تشكيل شوراي مربيان و تنظيم برنامه مدون براي برگزاري جلسات آن حداقل ماهي يك بار

·         مشاركت در برنامه ريزي و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر با مركز بهداشت شهرستان

·         نظارت مستمر بر فعاليت پرسنل خانه هاي بهداشت آموزشي و دانش آموزي و بازخورد به مدير مركز مربوطه

·         تمهيد مقدمات دريافت ديپلم كار و دانش بهورزان

·         تامين امور رفاهي بهورزان و دانش آموزان بهورزي با همكاري امور اداري

·         *مشاركت در كميته نقل و انتقالات ( به ويژه بهورزان )

مركز آموزش بهورزي شهرستان یزد درسال 1356 تأسیس گردید . تاکنون 21 دوره تربیت بهورز( دیپلم و فوق دیپلم) و2 دوره نیروی بهبخش (فراگیران افاغنه)دراین مرکز زیر نظر مربیان آموزش دیده اند که درمجموع  378 نفربهورز و 12 نفر بهبخش جهت شهرستانهاي اردکان، میبد، اشکذر، مهریز، خاتم، ابرکوه، تفت، طبس، بافق، بهاباد و یزد  می باشند كه از اين تعداد  148 نفربهورز مرد- 204 نفربهورز زن و7 نفربهبخش مرد -4نفربهبخش زن فارغ  التحصيل شده اند.