کادر مرکز آموزش بهورزی

کادر آموزشی

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 

پست سازمانی

1

سیدمجید علوی لنگرودی

لیسانس

مدیرمرکزآموزش بهورزی

2

      علیرضا رمضانی

لیسانس

مربی(کارشناس مبارزه با بیماری ها)

3

مریم ارسخان

لیسانس

مربی (کارشناس بهداشت محیط)

4

اکرم آقایی

لیسانس

کارشناس مامایی

کادر اداری

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 

پست سازمانی

1

سمانه منصوری

فوق دیپلم

متصدی اموردفتری

2

حمیدرضا کوه کن

سیکل

اطوکش