آمار علمی است که با ابزار دقیق به جمع آوری اطلاعات، خلاصه سازی و دسته بندی اطلاعات و نهایتا تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازد و یکی از ابزارهای ارزیابی عملکرد گذشته ، حال و برنامه ریزیی برای آینده می باشد. درواقع آمار یکی از حلقه های برنامه ریزی و توسعه به شمار می آید و در عصر اطلاعات و فن آوری اطلاعات می توان اذعان نمود که برنامه ریزی و مدیریت بدون داشتن آمار و اطلاعات صحیح و به روز امکان پذیر نمی باشد.

بر آنیم تا در راستای سیاستها و خط مشی مصوب دانشگاه و وزارت متبوع ضمن ساماندهی و اصلاح ساختار نظام آماری و ایجاد پویایی در نظام اطلاعاتی، شاخصهای لازم جهت برنامه ریزی ، مدیریت و توسعه سلامت جامعه به نحو مطلوب مهیا گردد.

 

 

کارشناسان آمار:

 

 

-         جمع بندی ، ثبت و ارسال فرمهای کددار آماری

-         جمع بندی و ثبت اطلاعات سامانه کشوری HNIS

-         پیگیری روند سرشماری و ارائه اطلاعات جمعیتی شهرستان

-         جمع بندی ، ثبت و ارسال زیج حیاتی

-         پیگیری سامانه سلامت ایرانیان و برنامه پزشک خانواده

-         تحلیل شاخصهای عمده واحدهای فنی در کمیته های مربوطه

-         پیگیری روند ثبت علل فوت در سامانه ثبت مرگ

-         ارائه اطلاعات مورد نیاز محققین و دانشجویان مطابق دستوالعمل