فرم های کد دار آماری

دستورالعمل  

-          اين فرم هر ماه يكبار توسط واحد ارائه خدمت تكميل وبه سطح بالاتر ارسال مي شود.

-          درقسمت ماه وسال امار مربوط به هر ماهي است، تاريخ را ثبت كنيد.

-          نام شبكه ويا مركز بهداشت شهرستان را ثبت نمائيد.

-          نام واحد ارائه خدمت را ثبت نمائيد.

-          نوع واحد ارائه خدمت را با علامت تيك مشخص نمائيد.

-          درقسمت ستونهاي قرص تعداد بسته قرص توزيع شده درماه را ثبت نمائيد.

-     در ستون آي يودي تعداد موارد گذاردن آي يو دي در آن واحد را ثبت نمائيد ، براي واحد هايي كه ماما نداشته وواحد ارائه خدمت آي يودي ندارند موردي ثبت نمي شود(فقط براي واحدهايي است كه كار گذاردن آي يودي را انجام مي دهند)

-          درستون كاندوم تعداد بسته 12عددي كاندوم توزيعي ثبت مي گردد.

-          درستون امپول تزريقي تعداد ويال تزريق شده در ماه مورد نظر ثبت مي گردد.

-     درستون كپسول كاشتني تعداد افراد ي كه در ماه مورد نظر كپسول براي انها كاشته شده است ثبت مي گردد.(فقط براي واحد هايي است كه كار كاشتن كپسول را انجام مي دهند.)

-     درستون خروج ، تعداد افرادي كه كپسول آنها خارج شده است ثبت مي گردد.(فقط براي واحد هايي است كه كار خروج كپسول را انجام مي دهند).

-     درستون بستن لوله زن ومرد تعداد بستن لوله كه در ماه مورد نظر انجام شده است ثبت مي گردد.(فقط براي واحدهاي است كه كار بستن لوله را انجام مي دهند ، مثل بيمارستانها ومراكزnsv )

Initiates file downloadنمونه فرم سلامت باروری

دستورالعمل تکمیل فرم دهان و دندان خانه بهداشت

خدمات دهان ودندان ماهیانه به تفکیک گروههای هدف ونوع خدمت (مراقبت وار جاع) در قسمتهای تعیین شده تکمیل می شود.

تذکر: تعداد افراد تحت پوشش در هریک از گروههای هدف درقسمت مربوطه فرم ثبت می گردد.

مراقبت : منظور از مراقبت آموزش بهداشت (گروهی یا چهره به چهره )معاینه دهان ودندان وثبت نتیجه آن می باشد . حذف هریک از اجزائ خدمت ( آموزش معاینه یا ثبت نتیجه معاینه ) با عث می شود مراقبت محسوب نگردد.

همچنین باید توجه داشت که در قسمت مراقبت تعداد افراد ثبت می شود نه تعداد بار مراقبت .یعنی اگر خانم بارداری سه بار در هر سه ماه گذشته مراقبت شده باشد به عنوان یک مورد محسوب میشود.

ارجاع : تعداد دفعاتی که هریک از گروههای هدف وسایرین ارجاع شده اند ثبت می شود یعنی اگر کودک 6ساله چهار بار درسه ماه گذشته به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع شده باشد به عنوان چهار مورد محسوب می شود.

 

 

دستورالعمل تکمیل فرم دهان و دندان مرکز

-     اطلاعات این فرم در مرکز بهداشتی درمانی شهری یا روستایی ومراکز بهداشت شهرستان ودر مراکز بهداشت استان بصورت سه ماهه یا فصلی تکمیل وارسال می گردد.

-     این فرم در مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی توسط دندانپزشک یا بهداشتکار دهان ودندان بر اساس دفتر مراجعات روزانه وچک لیستها هر ماه تکمیل وپس از تائید رئیس مرکز بهداشتی درمانی تا پایان هفته اول فصل بعد به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می شود.

-     درمرکز بهداشت شهرستان اطلاعات ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی بطور جداگانه دردو فرم جمع بندی وپس از تایید کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان ودندان شهرستان بصورت فصلی ،تا پایان هفته دوم فصل بعد به مرکز بهداشت استان ارسال می شود.

-     درمرکز بهداشت استان اطلاعات ارسالی از مراکز شهرستانها پس از تائید کارشناس مسئول دهان ودندان به تفکیک شهری وروستایی /شهرستان وبه صورت فصلی در سایت پورتال وزارت بهداشت ثبت می گردد.

جمعیت تحت پوشش : جمعیت گروههای مورد نظری که در حوزه ان مرکز بهداشتی درمانی/مرکز شهرستان/مرکز استان ساکن هستند می بایست ثبت گردد.

خدمات بهداشتی درمانی: دراین قسمت در صورتیکه فردی هنگام مراجعه چند نوع خدمت دریافت نماید تعداد خدمات دریافت شده محاسبه می گردد.مثلا اگر برای مراجعه کننده درهمان جلسه یک دندان کشیده شود ورادیوگرافی نیز صورت گیرد خدمات انجام شده در هر قسمت منظور می گردد.

معاینه: معاینه به عملی اطلاق می شود که برای آن تعرفه دریافت ولی مراجعه کننده خدمت دیگری دریافت نکند.

توجه : واحد محاسبه خدمات در معاینه ،جرمگیری،بروساژوفلورایدتراپی فرد ودر سایر موارد واحد محاسبه دندان می باشد.

تعداد دفعات مراجعه : اگر فردی برای دریافت خدمات چندین بار مراجعه درروزهای مختلف همان ماه داشته باشد به ازاء هر بار مراجعه یک مرتبه محسوب می شود . لذا تعداد دفعات مراجعه رابطه ای با جمع خدمات ارائه شده ندارد.

تعداد خانه بهداشت /پایگاه بهداشت : منظور تعداد خانه ها یا پایگاههای بهداشتی که تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی دارای یونیت دندانپزشکی هستند میباشد.

تعداد دفعات نظارت برخانه بهداشت /پایگاه بهداشت :توسط بهداشتکار /دندانپزشک شاغل در مرکز بهداشتی درمانی با استفاده از چک لیستهای مربوطه ،دفعات نظارت برخانه یا پایگاه بهداشت تعیین ودر فرم ثبت می گردد.

تعداد نفرروز کارکرد واحد : منظور جمع تعداد روزهای فعال ارائه خدمات دندانپزشک /بهداشتکار  می باشد.برای مثال اگر دریک مرکز دریک روز دو نفر دندانپزشک فعالیت داشته اند باید 2نفر روزکاری در نظر گرفته شود

Initiates file downloadنمونه فرم بهداشت دهان و دندان خانه بهداشت

 

Initiates file downloadنمونه فرم بهداشت دهان و دندان مرکز

دستورالعمل تکمیل فرم ایمن سازی

اين فرم جزء فرم هاي كد دار مي باشد ،كه توسط خانه هاي بهداشت ، مراكز بهداشتي درماني، زايشگاه، پايگاه بهداشتي وتيم سيار براساس سن كودك ونوع واكسن دريافتي درپايان هر ماه تكميل مي گردد.

خانه هاي بهداشت موظف هستند كه فرم مربوط را تاپايان روزپنجم ماه بعد تكميل وبه سطح بالاتر جهت جمع بندي ارسال نمايند.

كليه مراكز بهداشتي درماني ،پايگاههاي بهداشتي وزايشگاه تا پايان روز دوازدهم ماه بعد به مركز بهداشت شهرستان ارسال نمايند.

مركز بهداشت شهرستان نيز پس از جمع بندي وتجزيه وتحليل آمار ثبت شده تاپايان روز بيستم فرم را به مركز بهداشت استان ارسال مي كند..

دراين قدم علاوه برثبت امار ايمنسازي كودكان زير6سال آمار واكسن مننژيت وتوام زنان غير باردار،زنان باردار،دانش آموزان،وساير گروههاي سني وجنسي نيز ثبت مي گردد.

Initiates file downloadنمونه فرم ایمن سازی