یک عمر سلامت با خود مراقبتی

1.اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه
2. برنامه ريزی برای انجام نياز سنجی آموزشی براساس اولويت های سلامت شهرستان
3.طراحی برنامه های آموزشی براساس نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی و وساير شواهد در شهرستان
4. ارايه مشاوره فنی در زمينه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زيرمجموعه شبکه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان
5. آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت
6. برنامه ريزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تيم سلامت
7. ارزشيابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت شهرستان
8. مشارکت درطراحی و اجرای بسيج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان
9. توزيع منابع مالیبرنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
10. جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان
11. مشارکت در طراحی واجرای برنامه های جلب حمايت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غيردولتی شهرستان برای پيشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
12. همکاری با رسانه های جمعی شهرستان در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی
13. مشارکت در ايجاد و توسعه محيط های حامی سلامت (مانند پايگاه های مقاومت بسيج، بيمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ايمن) در شهرستان
14. مشارکت در شناسايي وتحليل تعيين کننده های اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان

15- مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترويج سبک زندگی سالم با استفاده از رويکردهای مناسب در شهرستان
16. توسعه برنامه های مشارکتی وتقويت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان
17. مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محيط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی
18. همكاري با ساير واحدهاي معاونت بهداشتي در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در شهرستان مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت درسطح شهرستان
19. جمع آوری، تحليل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعاليت های آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه
20. حمايت از توليد و توسعه منابع علمی،رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان
21. مشارکت درطراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
22. شناسايي و حمايت ايده های نوآورانه در زمينه آموزش و ارتقای سلامت منطقه
23. همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجويان رشته های علوم پزشکی و معرفی رويکردها و برنامه های جديد در شهرستان

 

حسین خانی

تحصیلات: کارشناس ارشد آموزش بهداشت

سمت: کارشناس مسئول آموزش سلامت

تلفن تماس: 36248021 داخلی 234

 

  سهیلا محمدی

تحصیلات:کارشناس ارشد آموزش بهداشت 

سمت: کارشناس  آموزش سلامت

تلفن تماس: 6248021 3داخلی 238 

پمفلت ها

کتاب ها

پوستر

بازی های بهداشتی

مطالب آموزشی

   HSR چيست؟

برخي از تحقيقات جنبه كاربردي دارند وبا هدف توليد اطلاعات مناسب براي حل مشكلات،مسائل اجرايي طراحي مي شوند و منظور از اجراي آنها تدوين فرضيات علمي به منظور بسط دانش نو نيست، بلكه براي تصميم گيري سطوح مديريتي و ارائه راه حلهاي مناسب گرفته مي شوند.

از آنجا كه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسي به آخرين تحولات فني و علمي و بكارگيري بهترين روشهاي ممكن در ارائه خدمات است،تحقيق در سيستمهاي بهداشتي درماني  HSR Health Systems Research)) به عنوان يك شاخه پژوهش نوين شناخته شده است.

           

 

     هدف HSR  :

   حمايت روند تصميم گيري در تمام سطوح نظام بهداشتي با توليد اطلاعات مناسب است تا با افزايش كارايي نظام منجر به بهبود وضعيت بهداشت مردم شود.

 

      ويژگيهاي HSR :

 

      ·       تمركز بر اولويت مسائل بهداشتي                            

·       داراي طبيعتي مشاركتي

·       عملگرا

·       روشي چند زمينه اي

·       طبيعتي چند بخشي

·       تاكيد براثربخشي هزينه

·       تمركز بر راه حلهاي عملي

·       طبيعت تكرار پذيري

 

  

 از سال 1380 در كشور ما، آموزش اختصاصي پژوهشهاي كاربردي براي حل مسائل سازمانهاي خدمات بهداشتي درماني تحت عنوان « ده گام پژوهش در سيستمهاي بهداشتي درماني » اجرا مي شود كه كاركنان اجرايي بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني پروژه هاي تحقيقي (بويژه پروژه هاي مداخله اي) زيادي را اجرا نموده اند كه ارزشيابي نتايج نشان دهنده توسعه پژوهش در بدنه سيستمهاي اجرايي است.اين روند با حمايت مديريتهاي سازمان بهداشتي درماني رو به افزايش خواهد گذاشت و نيازمند مشاركت كاركنان، مديران و مردم در طراحي و اجراي پژوهشهايي است كه مي توانند مسائل سيستم را شناسايي، تحليل و حل كنند يا از شدت مسئله بكاهند. 

    بررسي هاي مكرر گوياي اين واقعيت است كه  HSR قادر است اطلاعاتي گسترده مربوط به دامنه وسيعي از رويدادهاي درون نظام بهداشتي را ارائه دهد.

Initiates file downloadاولویت های پژوهشی

Initiates file downloadعنوان های تحقیقاتی تصویب شده شوراي پژوهشي  HSR

Initiates file downloadفرم  پروپوزال تحقيقاتي