1- آشنايي كامل با آئين نامه مالي ومعاملاتي دانشگاه وساير مقررات وقوانين مربوط با امور مالي

2-    رسيدگي به اسناد درآمد وكنترل آنها با صورت حسابها

3-   كنترل وثبت عمليات درآمد مراكز تابعه اهم از پذیرش در دفاتر ويا نرم افزار رايانه مربوطه (فرم مخصوص درآمدوواریزی آن)

4-   دريافت قبوض ، سه برگي از دانشگاه وثبت در درفاتر ويارايانه براساس تعداد وسريال تحويلي

5- تهیه وتحويل قبوض سه برگي براساس ميانگين مصرفي به خانه بهداشت تابعه که فاقد رایانه هستند وثبت در دفاتر

6- دريافت مدارك وآمار قبوض صادره مصرفي ماهانه مراكز وثبت عمليات در دفاتر وحسابرسي از مدارك ارسالي به حسابداري شبكه

7-   تهيه گزارش ماهانه مصرف قبوض وميزان درآمدهاي نقدي وبيمه اي وارسال به دانشگاه وبیمه های طرف قرارداد

8- دريافت فيشهاي واريزي درآمد نقدي از متصديان پذيرش مراكز وساير واريزيها برابر جداول زمانبندي شده وثبت سند مربوطه  

9- دريافت صورتحساب بانكي حساب درآمد مرکز از بانك وكنترل ومطابقت با فيشهاي واريزي وتهيه صورت مغايريت بانكي حساب درآمد

10- كنترل آمار ماهانه وروزانه، مراكز بررسي وانطباق با دفاتر بخشهاي مختلف ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني مركزوكنترل آمار    

         درآمد ماهيانه با وجوه واريزي نقدي به حساب درآمد به تفکیک دارووغیره

11- ارسال در آمد مرکز به حساب در آمد دانشگاه بصورت ماهيانه ودرخواستی

12- تهيه وتنظيم صورتحساب وتراز مالي درآمد ماهيانه مرکز وارسال به امور مالي دانشگاه

13- تهيه آمار ماهيانه وساليانه درآمد مرکز ، محاسبه درصد افزايش ويا كاهش درآمد وپيگيري علت كاهش وافزايش در آمد مربوطه

14- نظارت وجمع آوری وتنظيم صورتحساب هاي نسخ بيمه اي وارسال به موقع به سازمانهاي بيمه گر طرف قرارداد وثبت دردفاترورايانه

15- پيگيري دريافت مطالبات از سازمانهاي بيمه گر وساير موسسات طرف قرار داد

16- بررسي علل كسورات نسخ اعمال شده توسط سازمانهاي بيمه گر وبرنامه ريزي در جهت رفع نواقص مربوطه وكسب اطلاعات روز از مقررات سازمانهاي بيمه گر، تعرفه هاي درماني وبهداشتي واعلام به موقع به مراكز تابعه جهت اجرا

17- نظارت محیطی ، كنترل داخلي وسركشي برحسب نیاز حتی روزانه بر عملكرد متصديان پذيرش وساير پرسنل مراكز كه در انجام خدمات به نحوي در افزايش يا كاهش درآمدها موثر ميباشند.

18- نظارت براجراي دقيق مقررات و قوانين  درآمدي خصوصاً انجام طرح اجرايي قبوض سه برگي وگردش مالی ثبت دررایانه

19- كنترل برگردش امور مراكزي كه داراي سيستم رايانه اي بوده واعمال سطح دسترسي براي كاربران پذيرش ونظارت بر عملكرد آنان

20- تهیه،تنظیم ونظارت پرداخت حق الزحمه های(کارانه) مختلف پزشک متخصص،پزشک عمومی،دندانپزشک،مشاوره ازدواج،طب کار و...

21- تقسیم بندی دقیق حق الزحمه به پرسنل درگیردرآمددرچارچوب قوانین جاری

22- تهیه وتنظیم لیست صندوق داران جهت پرداخت کسرصندوق مراکزبهداشتی درمانی سالیانه

23- اعلام تغییرنرخ خدمات ودارودراسرع وقت درچارچوب قوانین جاری

24- دریافت فرمهای درآمدماهیانه وکنترل آن درراستای ارتقاءدرآمد

25- به روزرسانی نرم افزاردرآمدورفع عیب وآموزشهای لازم جهت کلیه پرسنل

26- ثبت وکنترل واریزی درآمد به طریق اینترنت و شبکه داخلی جهت نظام نوین مالی،پویاسامانه،بیمه های طرف قراردادو...

27- بررسی،تائیدوتهیه درخواست مهردرحوزه فعالیت جهت پرسنل تحت پوشش مرکزبهداشت شهرستان یزد

28- بررسی وثبت وضبط بیمه تکمیلی پرسنل وارتباطات لازم بابیمه گرطرف قرارداددرراستای تسهیل امورپرسنلی

29- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق

30- ثبت آماروارقام درچهارحساب اینترنتی ودوحساب داخلی تحت شبکه و...