معرفی

نام و نام خانوادگی: محمد صادقي

مدرک تحصیلی: لیسانس مبارزه با بيماريها

محل خدمت:حوزه ستادی دانشگاه

شرح وظایف

·        برنامه ريزي،هماهنگي، هدايت و كنترل واحدهاي كارگزيني تحت سرپرستي، ملاحظه و بررسي ارجاع مكاتبات رسيده به مديريت نيروي انساني.

·        تهيه و تنظيم بخشنامه ها و دستورالعملهائي كه طبق صلاحديد مقامات دانشگاه لازم است براي تعيين خطي مشي ها و توجيه واحدهاي اجرائي تابعه در زمينه مسائل نيروي انساني و كارگزيني صادر و ابلاغ گردد.

·        شركت منظم در جلسات،شوراها و كميته هاي مربوطه كه تكليف شده و يا در قوانين مربوطه پيش بيني شده است و حراست از حقوق استخدامي كاركنان.

·        بررسي و مطالعه و ارجاع مكاتبات مديريت نيروي انساني به ادارات ذيربط و پيگيري و نظارت بر اجراء و اقدام آنها. 

·        بازديد از واحدهاي تابعه در قالب تيم هاي بازرسي و بررسي و ارزيابي مسائل مربوط به تركيب و بافت نيروي انساني اين واحدها و چگونگي اجراي مقررات و ضوابط كاري. 

·        توسعه فن آوری اداری و اجرای برنامه های تحقق دولت الکترونیک

معرفی

نام و نام خانوادگی: بمانعلی کریمی زاده

مدرک تحصیلی: لیسانس علوم اجتماعی

محل خدمت:حوزه ستادی دانشگاه

شرح وظایف

·        بررسي و ارجاع نامه هائي كه به مديريت امور نيروي انساني ارسال مي شود و پيگيريهاي بعدي آن ، راهنمائي و هدايت همكاران و دستور پيگيري خاص براي نامه هاي ضروري . 

·        كنترل و بررسي مكاتبات و بخشنامه هائي كه در قسمتهاي مختلف امور نيروي انساني تهيه شده است .

·        كنترل و بررسي مكاتبات و بخشنامه هائي كه در قسمتهاي مختلف امور نيروي انساني تهيه شده است .

·        همكاري ، مشاركت و همفكري مستمر با مسئولين و سرپرستان ادارات زير مجموعه مديريت نيروي انساني .

·        برگزاري جلسات در مواقع ضروري و انجام بازديدهاي دوره اي از واحدهاي كارگزيني مراكز اجرائي بر حسب نياز .

·        سرپرستي ، آموزش و نظارت بر حسن اجراي سيستمهاي ماشيني نيروي انساني .

·        انجام ساير اموري كه حسب مورد از سوي سرپرست بلافصل محول مي گردد.