نام : محمدحسین

نام خانوادگی : بابازاده

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی

سمت : معاون اجرایی مرکز