ابوالقاسم رضایی

ابوالقاسم رضایی

کارشناس امور دفتری ریاست

شماره تماس 37258770-035

شماره فکس 37258411-035

بهنام نافعی

بهنام نافعی مسئول دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی یزد

بهنام نافعی

مسئول دفتر حوزه ریاست

شماره تماس 37258770-035

شماره فکس 37258411-035

خلاصه اي از وظايف دفتر رياست به شرح ذيل مي باشد :

·        انجام امور دفتري و اداري رئيس دانشگاه در رابطه با ارتباطات داخلي و بين المللي و دانشگاهي

·        دريافت مکاتبات واحد هاي دانشگاه و صدور ابلاغ کليه مکاتبات دستورات و نظرات رئيس دانشگاه به واحد هاي دانشگاهي و موسسات و سازمانهاي خارج از دانشگاه

·        انجام هماهنگي در ملاقاتهاي عمومي رئيس دانشگاه با ارباب رجوع

·        هماهنگي در امور جاري دفتر

·        انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشگاه

·        برنامه ريزي تقويم کاري ساليانه و روزانه رياست دانشگاه

·        انجام هماهنگي‌هاي لازم با كليه معاونت‌ها وواحدهاي زيرمجموعه

·        برنامه‌ريزي و برگزاري جلسات ، همايش‌ها و گردهمايي‌ها از قبيل جلسات هيات رئيسه ، شوراي دانشگاه، جلسات مديران دانشگاه و ...

·        برنامه‌ريزي و هماهنگي‌هاي لازم جهت بازديد رياست دانشگاه از مراكز ، بيمارستانها و واحدهاي تابعه دانشگاه و همچنين شبكه‌هاي بهداشتي و درماني شهرستانها

·        ارجاع نامه‌ها و تهيه پاسخ نامه‌هاي واصله و ...

·        تعيين وقت جهت متقاضيان ملاقات با رياست دانشگاه

·        پيگيري ، راهنمايي و رفع مشكلات مراجعاني كه نياز به مساعدت و مددكاري دارند

·        راهنمايي و پيگيري امور افراد مراجعه كننده به دفتر و...

Initiates file downloadفلوچارت درخواست تشکیل جلسه