دکتر علی دهقانی رئیس دفتر دکتر محمدرضا میرجلیلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد

دکتر علی دهقانی

·         اپیدمیولوژیست

·         عضو هیئت علمی دانشگاه

Initiates file downloadخلاصه سوابق علمی، پژوهشی و حرفه ای

·       انجام امور اداری و دفتری رئيس دانشگاه  در ارتباطات  داخلی استانی  وزارتی بين المللی

·       دريافت مکاتبات واحدهای دانشگاه و صدور ابلاغ کليه مکاتبات ، دستورات و نظرات رئيس دانشگاه به واحدهای دانشگاهی و موسسات و سازمان های خارج از دانشگاه.

·       انجام هماهنگی در ملاقات های عمومی رئيس دانشگاه با ارباب رجوع .

·       برنامه ریزی ملاقات های روتين دفتر با رئيس دانشگاه.

·       هماهنگی در امور جاری دفتر.

·       انجام ساير امور محوله از سوی رياست دانشگاه.

·       برنامه ريزی امور حوزه رياست دانشگاه.

·       نظارت بر امور دبيرخانه ها و شوراهای حوزه رياست.

·       تنظيم سيستم ارتباط معاونين.

·       برگزاری جلسات  حوزه رياست.

·       نظارت بر فعاليت کميته های اجرايی حوزه رياست.

·       حضور در جلساتی که از طرف رياست دانشگاه تفويض می گردد.