دفتر نظارت و ارزيابي

دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه وظیفه نظارت و ارزیابی و برنامه ریزی امور مربوط به امتحانات و امور هیات علمی دانشگاه را برعهده دارد و شامل 4 كميته اصلي است.

1-هماهنگي هاي لازم با دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي تخصصي،  دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي در خصوص اعلام وضعيت تحصيلي دستياران و دانشجويان رشته پزشكي 

2-بررسي و تدوين ظرفيت پذيرش سالانه دانشجويان در رشته ها و مقاطع تحصيلي داير در دانشگاه

3-برگزاري كارگاهها و كلاسهاي آموزشي جهت كارشناسان و پرسنل شاغل در حوزه معاونت آموزشي و دانشكده هاي تابع

4-نظارت بر برگزاري كليه امتحانات جامع سراسري علوم پايه ، جامع پيش كارورزي ، پذيرش و ارتقا دستياران رشته هاي تخصصي باليني و امتحانات پايان ترم تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل

5-معادلسازي فعاليتهاي اعضا هيات علمي بر حسب واحدها و فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، درماني و اجرايي بر اساس مصوبات موجود

6- ثبت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و درماني و اجرايي اعضا هيات علمي و تعيين ميزان طرح تمام وقتي آنان بر اساس فعاليت هاي مذكور

7-نظارت بر انجام برنامه ريزي آموزشي در هر نيمسال تحصيلي براي  دانشجويان

8-نظارت و بررسي بر فرم هاي قرارداد حق التدريس اعضا هيات علمي و مدرسين مدعو

9-ايجاد پرونده آموزشي براي هريك از اعضا هيات علمي

10-بررسي و نظارت بر تامين نيازهاي آموزشي كليه مراكز آموزشي و درماني از نظر منابع انساني، تجهيزات و فضاي مورد نياز

11-نظارت در ارائه خدمات آموزشي به دانشگاههاي دولتي و غير دولتي

12-نظارت بر تهيه و تدوين طرح سطح بندي دانشكده ها

13-نظارت بر اجراي دقيق مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه

فرايند بورس پايان دوره تحصيلي

درصورتيكه متقاضي استفاده از بورس تحصيلي مقطع Ph.D مي باشيد ابتدا بايد درخواست خود را به معاونت آموزشي ارائه نماييد. معاونت آموزشي طي نامه از دانشكده مربوطه درخصوص نياز به رشته فرد متقاضي استعلام بعمل مي آورد بعد از دريافت پاسخ دانشكده درصورت موافقت، متقاضي فرم درخواست خود را همراه با رزومه كامل (سوابق آموزشي پژوهشي اجرايي) به معاونت آمورشي ارسال مي دارد. درخواست نامبرده در شوراي بورس دانشگاه( متشكل از معاون آموزشي معاون پژوهشي و سه نفر عضو ثابت) مطرح ميگردد.

درصورت موافقت، موضوع در هيات اجرايي جذب دانشگاه در حوزه معاونت پشتيباني نيز بررسي ميگردد .بعد از اعلام نظر هيات اجرايي جذب در صورت موافقت با درخواست متقاضي موضوع در كميته علمي در حوزه معاونت آموزشي و كميته عمومي درحوزه معاونت پشتيباني (با انجام مصاحبه) مطرح ميگردد سپس كليه استعلامات همكاران و استعلام مقاطع قبلي و فعلي ،حراست وگزينش انجام ميگيرد .

بعد از دريافت پاسخ كليه استعلامات انجام شده و تاييد نهايي هيات اجرايي جذب دانشگاه پرونده متقاضي به مركز امور هيات علمي وزارت متبوع ارسال گرديده تا در صورت تاييد، پرونده به امور كارگزيني هيات علمي دانشگاه (آقاي ميرجليلي) جهت صدور حكم ارسال ميگردد.

فرايند جذب اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

فراخوان عمومی برای استخدام اعضاء هیات علمی بصورت عمومی و متمرکز دوبار در سال و درماههای شهریور و بهمن براساس مجوز استخدامی دانشگاهها انجام مي شود ، استخدام هیات علمی بر مبنای نیاز دانشگاه و از طریق فراخوان عمومی و ابتدا بصورت پیمانی انجام می گردد.

پس از درج فراخوان در روزنامه های کثیر الانتشار داوطلبین فرصت دارند به مدت 15 روز نسبت به ثبت نام وتكميل فرمهاي مربوطه اقدام نمايند . فرمها به همراه مستندات مربوطه توسط متقاضي به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه تحویل داده مي شود .

دبیرخانه هیات اجرایی جذب ،افراد متقاضی را از نظر صلاحیت عمومی و علمی بررسی می نماید.

صلاحیت علمی باتوجه به فرمهای بیست و یک گانه تكميل شده توسط متقاضي و بصورت مصاحبه حضوري ارزیابی می گردد .

صلاحيت عمومي داوطلبان طبق فرم صلاحيت عمومي توسط هيئت اجرايي جذب دانشگاه بررسي مي گردد.

پس از بررسي پرونده در هيئت اجرايي جذب دانشگاه و تاييد صلاحيت ،خلاصه اي از پرونده متقاضیان از هیات اجرایی جذب دانشگاه به هیات مرکزی جذب وزارت متبوع ارسال مي گردد.

تصمیم نهایی توسط هیات مرکزی جذب وزارت متبوع اتخاذ و نتایج پذیرفته شدگان به دانشگاه محل تقاضا ارسال مي گردد.

نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی اعلام مي گردد.

فرايند درخواست همكاري با دانشگاه بصورت حق التدريس

براي همكاري با دانشگاه بصورت حق التدريس متقاضيان بايد درخواست کتبی خود را همراه با رزومه( درصورت دارا بودن سابقه فعالیت آموزشی ارائه نتیجه فرم ارزشیابی ) به مدیرگروه آموزشی مربوطه جهت طرح موضوع درشورای گروه تحویل نمايند. مديرگروه مربوطه اعلام نياز خود را همراه با ذکر عنوان درس و تعداد واحد از طریق دانشکده ذیربط به معاونت آموزشی دانشگاه اعلام مي نمايد.

افراد دارای مدرک کارشناسی لازم است به معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه و جهت گرفتن معرفي نامه به هسته گزينش دانشگاه اقدام نمايند. متقاضيان بايد با در دست داشتن اصل وکپی شناسنامه وكارت ملي ، 3 قطعه عکس 4×3 در تاريخ تعيين شده جهت مصاحبه حضوري به هسته گزينش مراجعه نمايند.

پس از انجام مراحل گزينش مراتب تاييد يا عدم تاييد صلاحيت متقاضيان طي نامه به اطلاع دانشكده مربوطه رسانده مي شود.

درخواست افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاترجهت طرح موضوع به هیات اجرایی جذب دانشگاه ارسال مي گردد. درصورت تایید درخواست، متقاضیان باید نسبت به تکمیل فرم شماره 1 همراه با مدارک مندرج در فرم و تحویل به معاونت آموزشی اقدام نمایند .

پس از تكميل مدارك، موضوع در کمیته های علمی و عمومی مطرح و جهت طرح مجدد به هیات اجرايی جذب دانشگاه ارسال مي گردد.

محمدرضا حيدري
مسئول دفتر نظارت و ارزيابي

شماره پيامك: 30007525000042
ساعات حضور
از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:15 الی 15

 

عبدالعظيم اقبال
كارشناس برنامه ريزي و ارزشيابي

شماره پيامك: 30007525000043
ساعات حضور
از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:15 الی 15

 

 


تلفن تماس:

035-37247330

--------------------------------------------------------------------------

آدرس: ميدان باهنر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، طبقه دوم، معاونت آموزشي