مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

اعضاء شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدحسن احرام پوش

پست سازمانی: رئیس دانشکده بهداشت، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی: دکتری بهداشت محیط

مرتبه علمی:  استاد

پست الکترونیک :  ehrampoush[at]ssu.ac.ir

شماره تماس:  38209100(035) داخلی 03531492002

رزومه

 

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا دهقانی

پست سازمانی: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مدرک تحصیلی: دکتری ژنتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک :  dehghani.dr[at]gmail.com

 

شماره تماس:  36232360(035)

رزومه

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

نام و نام خانوادگی: دکتر نیر اعظم خوش خلق سیما

پست سازمانی:  رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی مولکولی گیاهان

مرتبه علمی: استاد

رزومه

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسین مصدق مهرجردی

پست سازمانی: معاون غذا و دارو ، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی: دکتری داروسازی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:  mopbgmm3[at]yahoo.co.uk

شماره تماس: 0353628814

 

رزومه

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

 

نام و نام خانوادگی: دکتر گیلدا اسلامی

پست سازمانی:  معاون پژوهشی مرکز تحقیقات، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک : g_eslami[at]ssu.ac.ir

شماره تماس:  03538209144  داخلی 03531492086

 

رزومه

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

نام و نام خانوادگی: دکتر هنگامه زندی

پست سازمانی: معاون آموزش در پژوهش مرکز ، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی میکروب شناسی بالینی

مرتبه علمی:  دانشیار

پست الکترونیک : zandi[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 03538209144

رزومه

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

نام و نام خانوادگی: دکتر بهادر حاجی محمدی

پست سازمانی: سرپرست مرکز تحقیقات، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی(PhD) بهداشت و کنترل مواد غذایی- فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک : 

b.hajimohammadi[at]gmail.com

 hajimahammadi.b[at]ssu.ac.ir

شماره تماس:  03538209155 داخلی 03531492156

Initiates file downloadرزومه

 

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

نام و نام خانوادگی : دکتر افشین آخوند زاده بستی

پست سازمانی : عضو هیات علمی دانشگاه تهران، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی

مرتبه علمی: استاد

 

رزومه

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

نام و نام خانوادگی: دکتر مرتضی صمدی

پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه ایمنولوژی دانشکده پزشکی، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی: دکتری ایمونولوژی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک :  samadi[at]ssu.ac.ir

شماره تماس:03538203410

رزومه

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد ابراهیم رضوانی

پست سازمانی: عضو هیات علمی دانشکده پزشکی، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک : erezvani[at]yahoo.com

شماره تماس:03538203410

رزومه

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

 نام و نام خانوادگی: دکتر علی مرادی

پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه بیوشیمی، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی: دکتری بیوشیمی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک : morady2008[at]gmail.com

شماره تماس:03538203410

رزومه

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

 نام و نام خانوادگی : دکتر سید محمد مشتاقیون

پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه ژنتیک دانشگاه یزد، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی : دکتری ژنتیک

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک :  moshtaghiun[at]yazd.ac.ir

 

رزومه

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

 نام و نام خانوادگی: دکتر محمود وکیلی

پست سازمانی: عضو هیات علمی دانشکده پزشکی، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی: دکتری پزشکی اجتماعی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:  vakilim52[at]yahoo.com

شماره تماس:03538203410 

رزومه

عضوشورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

نام و نام خانوادگی : دکتر سید علی یاسینی اردکانی

پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی : دکتری صنایع غذایی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک :  a.yasini[at]gmail.com

 

رزومه

عضوشورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی مختاری

پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:  mokhtari[at]ssu.ac.ir

شماره تماس:03531492270

رزومه

 

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

نام و نام خانوادگی : دکتر مطهره محسنی پور

پست سازمانی : عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی : دکتری اصلاح نباتات

مرتبه علمی: استادیار

 

رزومه

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

نام و نام خانوادگی : دکتر سمیرا کهک

پست سازمانی : عضو هیات علمی انجمن ایمنی زیستی ایران ، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی : دکتری اصلاح نباتات

 

رزومه

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

نام و نام خانوادگی : دکتر سید شمس اطهاری

پست سازمانی : عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، عضو شورای پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی : دکتری ایمونولوژی

مرتبه علمی: استادیار

 

رزومه