مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

مهمترین حیطه های پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

1- سلامت و ایمنی محصولات تراریخته

2- سلامت و ایمنی محصولات ارگانیک

3- آلودگی های انگلی شایع در مواد غذایی

4- مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های منتقله از غذا

5- سموم سرطانزا در مواد غذایی