مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

مهمترین حیطه های پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

 

میکروبیولوژی مولکولی

سم شناسی مواد غذایی

مقاومت آنتی بیوتیکی

سلامت مواد غذایی تراریخته

سلامت مواد غذایی ارگانیک

تشخیص مولکولی مخاطرات مواد غذایی