مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

تلفن:                    03531492265     

تلفن مستقیم :             03538209144 

همراه:                      09162572966               

نمابر:                    03538209119   

صندوق پستی:                 8915173160

پست الکترونیکی:   rcfhs.ssu@gmail.com   

وب سایت:           http://ssu.ac.ir/rcfhs

آدرس: یزد- صفائیه- میدان عالم- بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی- دانشکده بهداشت- مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا