اعضاء گروه علوم آزمایشگاهی

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

نام و نام خانوادگی : دکتر حسین هادی ندوشن

سمت : عضو هیات علمی دانشگاه ، مدیر گروه علوم آزمایشگاه
پست الكترونيك hhadin@ssu.ac.ir

عضوهیات علمی دانشگاه و گروه علوم آزمایشگاهی

نام و نام خانوادگی : دکتر سیدحسین حکمتی مقدم
سمت : عضوهیات علمی دانشگاه
پست الكترونيك:
shhekmati2002@yahoo.com

Hekmatimoghaddam - CV-2017

 

نام و نام خانوادگی : دکتر محمدرضا پهلوان زاده
سمت : عضوهیات علمی دانشگاه
پست الكترونيك:

 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم مهین غفورزاده
سمت : کارشناس ارشد بخش انگل شناسی و قارچ شناسی

پست الكترونيك: mgh.1537@yahoo.com
محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 15

نام و نام خانوادگی : سرکارخانم فاطمه صادقی
سمت : کارشناس بخش میکروب شناسی

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 15

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم فرزانه میرزایی
سمت : کارشناس ارشد آزمایشگاه تحقیقات

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 15

پست الكترونيك: mirzaie.farzaneh@yahoo.com
نام و نام خانوادگی : سرکار خانم سیده یاسمین نبی پور
سمت : کارشناس بخش خون شناسی وبانک خون

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 15

پست الكترونيك: yyasy28@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم فاطمه زارع
سمت : کارشناس ارشد بخش ایمنی شناسی

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 15

پست الكترونيك: