رشته ها و مقاطع تحصيلي دانشكده بهداشت

 

رديف

رشته

مقطع

سال تاسيس

1

بهداشت عمومي

كارشناسي ناپيوسته

1368

2

مهندسی بهداشت محيط

كارشناسي ناپيوسته

1373

3

مهندسی بهداشت حرفه اي

كارشناسي ناپيوسته

1382

4

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

1388

5

مهندسی بهداشت محیط

كارشناسي پيوسته

1387

6

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

1389

7

مديريت خدمات بهداشتي درماني

كارشناسي پيوسته

1382

8

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

PhD

1387

9

بهداشت محیط

PhD

1391

10

سلامت در حوادث و بلایا

PhD

1392

11

by Research

PhD

1391

12

علوم تغذیه

PhD

1394

13

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

كارشناسي ارشد

1383

14

مهندسی بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

1385

15

علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی ارشد

1387

16

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد

1387

17

آمار زیستی

کارشناسی ارشد

1389

18

اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد

1390

19

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناسی ارشد

1390

20

بهداشت وایمنی مواد غذائی

کارشناسی ارشد

1390

21

ارزیابی فن آوری سلامت

کارشناسی ارشد

1391

22

ارگونومی

کارشناسی ارشد

1393

23

اکولوژی انسانی

کارشناسی ارشد

1393

24

سلامت سالمندی

کارشناسی ارشد

1393

25

مدیریت پسماند

کارشناسی ارشد

1394

26

علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)

کارشناسی ارشد

1397

27

 HSE

)مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست)

کارشناسی ارشد

1397

28

مهندسی بهداشت محیط- بهداشت پرتوها

کارشناسی ارشد

1397

 

 

 

ترم بندی دروس دانشکده بهداشت

رشته

مقطع

دریافت فایل

ترم بندی دروس

 

بهداشت عمومي

كارشناسي ناپيوسته

Initiates file downloadPDF

مهندسی بهداشت محيط

كارشناسي ناپيوسته

Initiates file downloadPDF

مهندسی بهداشت حرفه اي

كارشناسي ناپيوسته

Initiates file downloadPDF

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

Initiates file downloadPDF

مهندسی بهداشت محیط

كارشناسي پيوسته

Initiates file downloadPDF

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

Initiates file downloadPDF

مديريت خدمات بهداشتي درماني

كارشناسي پيوسته

Initiates file downloadPDF

آموزش بهداشت

PhD

Initiates file downloadPDF

بهداشت محیط

PhD

Initiates file downloadPDF

سلامت در حوادث و بلایا

PhD

Initiates file downloadPDF

By research

PhD

PDF

علوم تغذیه

PhD

Initiates file downloadPDF

آموزش بهداشت

كارشناسي ارشد

Initiates file downloadPDF

مهندسی بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

Initiates file downloadPDF

علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی ارشد

PDF  Initiates file download

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

آمار زیستی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

بهداشت وایمنی مواد غذائی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

ارزیابی فن آوری سلامت

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

ارگونومی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

اکولوژی انسانی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

سلامت سالمندی

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF

پسماند

کارشناسی ارشد

Initiates file downloadPDF