دانشكده بهداشت يكي از دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد مي باشد كه در سال 1368 با مساحتي حدود 1600 متر مربع در دو طبقه تأسيس و با پذيرش 25 نفر دانشجو در رشته كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي از ابتداي مهر ماه سال 1369 كار آموزشي خود را شروع نمود. البته قبل از تاريخ فوق دو رشته كارداني بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها در گروه هاي بهداشت و مبارزه با بيماريهاي دانشكده پيراپزشكي مشغول به تحصيل بودند كه با تأسيس این دانشكده ، گروههاي مذكور به همراه دانشجويان مربوط به دانشكده بهداشت منتقل گرديدند.

اين دانشكده در حال حاضر با مساحتي حدود 11000 متر مربع در چهار طبقه داراي 40 باب كلاس اختصاصي، 22 باب آزمایشگاه، یک باب کتابخانه، یک باب سالن آمفی تئاتر، یک باب سالن شورا، 5 باب سالن IT و یک واحد سمعی و بصری مي باشد