نشست نمایندگان یزد در مجلس شورای اسلامی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد
نشست نمایندگان یزد در مجلس شورای اسلامی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد