نام و نام خانوادگی :  دکترسید مجتبی سهروردی

سمت :    معاون آموزشی دانشکده داروسازی

smsohrevardi@ssu.ac.ir

:پست الکترونیک

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

 

اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاست ها، مقررات و فرآیندهای آموزش دانشکده، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات وآیین نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره های دکتری عمومی

  برنامه ریزی امور آموزشی با همكاری واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی دانشكده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم ریاست دانشکده

  پایش و ارزیابی عملكرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعكاس آن به ریاست دانشکده و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی

1. برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب

2. برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش و بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادی مراجع بالاتر

3. برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی

4. برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

5. برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها
6. نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی

7. نظارت بر فعالیت های اداره آموزش دانشكده و واحد توسعه آموزش

8. نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی