منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

کارگاههالیست كارگاههاي برگزار شده براي كاركنانكارگاههاي برگزار شده(براي كاركنان)

رديف

عنوان كارگاه

مدت

تاريخ

1

كارگاه ايدز

1 روز

2

كارگاه اعتياد

1 روز
كارگاههاي سال 1390 دانشكده پرستاري و مامايي

شركت كنندگان محل كارگاه دبير كارگاه زمان برگزاري عنوان كارگاه
اعضاء هيئت علمي+كارشناسان دانشكده دفترشوراي دانشكده پرستاري خانم مجاهد يكشنبه 20 شهريور برگزاري كارگاه آشنايي با قوانين آموزشي جهت مربيان
كليه­دانشجويان پرستاري­و مامايي آمفي­تئاتر دانشكده پرستاري خانم مجاهد شنبه­26 شهريور برگزاري كارگاه آشنايي با قوانين آموزشي­جهت­دانشجويان­به تفكيك ترم تحصيلي
دانشجويان شاهد و­ايثارگرورودي 90-89 و 89-88 مركز­زبان دانشكده پرستاري خانم سليمي 29-28-27 تيرماه كارگاه­روش­تحقيق­ويژه جديدالورود شاهد و ايثارگر
دانشجويان­سال آخر­پرستاري و مامايي Skill­lab پرستاري آقاي انتظاري چهارشنبه 20 مهر كارگاه احياء پيشرفته
ترم7 پرستاري و مامايي آمفي­تئاتر دانشكده پرستاري خانم حميده دهقاني چهارشنبه 27 مهر گزارش نويسي براي دانشجويان
اعضاء­هيئت علمي دفتر­شوراي دانشكده پرستاري - پنجشنبه 5 آبان EBM
دانشجويان سال آخر پرستاري و مامايي Skill lab آقاي ساربان خواندن فوري الكترو كارديو گرام
دانشجويان ترم6 Skill lab خانم­آريايي نژاد 27 مهرماه احيا نوزاد

فعالیتها


فعاليت‌هاي انجام شده و در دست اجرا

• ارزيابي دروني
• شركت درجلسات ماهانه مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه پيرامون برنامهارزيابي دروني
• برگزاري كارگاه آشنايي با قوانين آموزشي جهت مربيان
• برگزاري كارگاه آشنايي با قوانين آموزشي جهت دانشجويان
• برگزاري كارگاه روش تحقيق ويژه دانشجويان جديدالورود شاهد و ايثارگر
• برگزاري كارگاه احياء پيشرفته و احيا نوزاد و گزارش نويسي براي دانشجويان
• برگزاري كارگاه EBM جهت اساتيد
• پيگيري تجهيز مركز IT دانشكده
• پيگيري تجهيز Skill Lab دانشكده
• برنامه ريزي جهت ارتقا خدمات اساتيد راهنما در حيطه هاي مختلف:
• آموزشي: برگزاري كارگاه براي دانشجويان و مربيان
• فرهنگي- اجتماعي-اقتصادي: برگزاري كارگاه هاي ارتباط بين والدين و فرزندان، كارگاه ازدواج
• پيشنهاد ارائه قسمتي از واحد كارآموزي در عرصه بارداري و زايمان دانشجويان مامايي به صورت مواجهه با جامعه در پارك ويژه بانوان
• اطلاع رساني و همكاري در برگزاري المپياد دانشجويي
• اطلاع رساني و شركت در جشنواره شهيد مطهري با انتخاب 3 مورد فرآيند برتر دانشگاهي و يك مورد برتر كشوري
• انجام طرحهاي تحقيقاتي شامل:
•ديدگاه دانشجويان و اساتيد پرستاري و مامايي در مورد آموزش باليني
•بررسي تاثير كارگاه مهارتهاي زندگي بر كيفيت زندگي دانشجويان
•بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي در رابطه با اساتيد راهنما
•بررسي و مقايسه ميزان آمادگي براي يادگيري بين حرفه اي در دانشجويان پرستاري و مامايي
•بررسي و ارتباط افسردگي و خستگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
•بررسي عوامل مرتبط با انگيزه تحصيلي دانشجويان پرستاري شهيد صدوقي يزد
•بررسي عوامل موثر بر موفقيت تحصيلي دانشجويان پرستاري شهيد صدوقي يزد

استعدادهاواحد استعدادهاي درخشان


همكاري با واحد استعداد درخشان دانشگاه

معرفي دانشجويان برتر به دانشگاه جهت شركت در المپيادهاي علمي

پي گيري فعاليت‌هاي مربوط به استعدادهاي درخشان دانشكده

معرفي نفرات اول و برتر فارغ التحصيل رشته هاي پرستاري و مامايی

پژوهشپژوهش در آموزش (research and development)


ارسال طرح تحقيقاتي از EDO به EDC دانشگاه


شركت اعضاء هيئت علمي دانشكده در همايشهاي آموزش با ارائه مقاله


همكاري اعضاء هیات علمی دانشکده در اجراي طرح هاي تحقيقات آموزشي EDC ‌ دانشگاه

ارزشیابیارزشيابي (evaluation)


در هر ترم براساس جمع آوري اطلاعات (ارزشيابي دانشجو از استاد و ارزيابي ساليانه مدير گروه) از هر استاد و انجام عمليات آماري و مشخص شدن نتايج

ارائه نتايج ارزشيابي و بازخورد به صورت محرمانه به تك تك اعضاء هيئت علمي

ارسال نتايج ارزشيابي جهت ترفيع سالانه اعضاء هيئت علمي به حوزه معاونت آموزشي

همكاري با واحد برنامه ريزي درسي EDC ‌ دانشگاه

ارزيابي سئوالات امتحان بر اساس قوانين مربوطه و باز خورد آن به اعضاء

تهيه گزارشات و نمودارها از نتايج ارزشيابي

برنامه ریزی
برنامه ريزي درسي(curriculum planning)

برگزاري جلسات ماهانه برنامه ريزي درسي (تئوري و باليني) پرستاري و مامايي جهت بازبيني سر فصل دروس


تشكيل جلسات با مسئولين برنامه ريزي تئوري و باليني دروس پرستاري و مامايي جهت ارزشيابي برنامه هاي درسي


مستند سازي برنامه هاي تئوري و باليني دروس پرستاري و مامايي در دفتر EDO


ارائه برنامه دوره رشته هاي جديد


مستند سازي طرح دوره دروس گروه هاي آموزشي هر ترم در EDO

 

زیرگروهها

 

 

زيرگروهها و شاخه ها

با توجه به مشخص نمودن واحدهاي مركز توسعه آموزش و مطالعات دانشگاه وظايف واحدهاي دفتر توسعه دانشكده پرستاري و مامايي به شرح زير مشخص شده است.

رديف

وظايف

مسئول واحد

1

برنامه ريزي درسي و آموزشي

سركار خانم مهسا خداياريان

2

پژوهش در آموزش

سركار خانم اعظم خوشبين

3

ارزشيابي

سرپرست ارزشيابي: سركار خانم شهناز مجاهد

4

استعدادهاي درخشان

سركار خانم مهشيد بكايي

5

مركز مهارتهاي باليني

سركارخانم حميده دهقاني

6

جشنواره آموزشي شهيد مطهري

سركار خانم طاهره سليمي

معرفی


معرفی

این دانشکده در سال 1354 تحت عنوان مدرسه عالی پرستاری پورکاج شروع به فعالیت نمود .درسال 1364 با توجه به تشکیل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی تحت عنوان دانشکده پرستاری مامایی شهید صدوقی به فعالیت خود با تربیت دانشجو در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پرستاری و مامایی ادامه داد .این دانشکده تاکنون موفق به تربیت 1655 دانشجو در مقاطع مختلف در رشته های پرستاری و مامایی شده است و در حال حاضر تعداد 340 دانشجو در حال تحصیل می باشد.این مجموعه کماکان به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ادامه می دهد. دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي با هدف ارتقاء سطح آموزش جهت دانشجويان مربوطه در سال 1386 شروع به فعاليت نمود و از آن زمان تا كنون با همكاري اعضاء هيأت علمي و دانشجويان فعاليتهاي مرتبط با مسائل آموزشي و هم چنين پژوهشي در آموزش را سر لوحه اهداف خود قرار داده است.اعضا

شهناز مجاهد،عضو هیات علمی مامایی،مسئول دفتر گسترش آموزشEDO

دکتر حسین توانگر،دکترای پرستاری،ریاست دانشکده پرستاری مامایی

دکتر خدیجه نصیریانی،دکترای پرستاری،معاون آموزشی

دکتر علی اکبر واعظی،دکترای پرستاری، مدیرگروه پرستاری

طاهره سلیمی،کارشناس ارشد پرستاری،مربی

حمیده دهقانی،کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی،مربی

اعظم خوشبین،عضو هیات علمی،مدیرگروه مامایی

دکتر تهمینه فرج خدا،عضو هیات علمی مامایی،استادیار

مهشید بکایی،دانشجوی دکترای بهداشت باروری،عضو هیات علمی مامایی

مهین رحیم دل،کارشناس مامایی،مربی