نام و نام خانوادگی :  دکترحمید ندری

سمت :    مدیر گروه

پست الکترونیک :hnaderof@gmail.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

نام و نام خانوادگی :  دکترعلیرضا مرادی

سمت :    عضو هیات علمی

پست الکترونیک : alirezampr@gmail.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید