گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

برنامه آموزشی مصوب مقطع کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

برنامه آموزشی مصوب مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحدها

مدیریت خدمات بهداشتی و  درمانی

کارشناسی

بهمن 1382

134 واحد

مدیریت خدمات بهداشتی و  درمانی

کارشناسی ارشد

مهر

 1390

32+ واحدهای کمبود یا جبرانی

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحدها

ترم بندی

مدیریت خدمات بهداشتی و  درمانی

کارشناسی

بهمن 1382

134 واحد

کارشناسی

(کلیک نمائید)

مدیریت خدمات بهداشتی و  درمانی

کارشناسی ارشد

مهر

1390

32+ واحدهای کمبود یا جبرانی

کارشناسی ارشد

مدیریت

غیرمدیریت

 

- راهنما منابع آزمون کارشناسی ارشد

 

 

مقطع كارشناسي ارشد:
دانشجويان براي ورود به اين مقطع بايد ضمن داشتن شرايط لازم، در امتحان كتبي آن موفقيت كسب كنند. طول اين دوره 2 سال و حداكثر 3 سال است كه در طي اين دوره دروس نظري، عملي، كارآموزي و كارورزي به دانشجو ارائه مي‌شود. واحدهاي اصلي كه دانشجويان در اين مقطع تحصيلي مي‌گذرانند برطبق جدول زير است:

 

نوع درس

نام درس

تعداد واحد

پايه

روش تحقيق در علوم بهداشتي
روابط درون بخشي و برون بخشي بيمارستان
سازمان و مديريت بهداشت و درمان ايران
 اقتصاد بهداشت و درمان

3
3
3
 3

تخصصي

نظام بهداشتي و درماني تطبيقي 
ارزيابي مراقبتهاي بهداشتي و درمانی
 
برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك در بهداشت و درمان
 سمينار موردي

3
3
3
 3

كارآموزي

2

كارورزي

2

پايان‌نامه

4

جمع

32

 

برنامه كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني مصوب سال1375شامل: 12 واحد پايه، 12 واحد تخصصي، 4 واحد كارآموزي و كارورزي و 4 واحد پايان نامه.

 

Ø       مقطع دكتراي تخصصي (Ph.D)

دانشجويان و شركت كنندگان در آزمون ورودي در اين مقطع ضمن داشتن شرايط عمومي لازم، بايد مراحل زير را طي كنند:

1. دارا بودن يكي از مدارك زبان انگليسي به شرح زير:
ـ TOFEL حداقل نمره 480 
ـ MCHLE حداقل نمره 50
ـ IELTS حداقل نمره 5
ـ MELAB حداقل نمره 702ـ 

2.شركت در آزمون كتبي و كسب نمره علمي لازم

3. شركت در مصاحبه و آزمون شفاهي و كسب امتياز  براساس معيارهاي موردنياز (علمي ، آموزشي - پژوهشي و...)

مواد و ضرايب امتحان كتبي اين مقطع شامل:
1. تئوريهاي مديريت (2) 
2. برنامه‌ريزي در نظام بهداشت و درمان (2) 
3.  آمار حياتي (1)
4. اقتصاد بهداشت (1)
5. سازمان و مديريت بهداشت و درمان(2) مي‌باشد.

طول دوره:

دورة دكتراي رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني داراي 2 قسمت آموزشي و پژوهشي استقسمت آموزشي را مجموعه‌اي از دروس تشكيل مي‌دهد كه در اين برنامه گنجانده شده است. در قسمت پژوهشي عمده كار دانشجو پژوهش پيرامون مسائل و مشكلات واحدهاي بهداشتي و درماني مربوط مي‌باشد. حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكترا 5/4 سال بوده و طول مدت مجاز آموزشي 2 تا 5 نيمسال تحصيلي است. حداكثر تعداد واحدهاي جبراني 16 واحد مي‌باشد. طول مدت گذراندن واحدهاي كمبود يا جبراني از يكسال تجاوز نخواهد كرد و جزء سنوات محسوب نمي‌گردد.
دانشجويان پس از گذراندن كليه دروس مربوطه مجاز به گذراندن امتحان جامع خواهند بودانتخاب و ثبت رساله دوره دكتري موكول به توفيق دانشجو در امتحان جامع استبهرحال كليه موارد مطابق آئين نامه آموزشي دوره دكتراي (Ph.D) مصوب شورايعالي برنامه‌ريزي اجرا خواهد گرديد. واحدهاي اصلي كه دانشجويان در اين 
مقطع تحصيلي مي‌گذرانند برطبق جدول زيراست:

نوع درس

تعداد واحد

پژوهش عملياتي

3

سمينار روش تحقيق

3

استراتژيهاي توسعة ملي و برنامه‌ريزي خدمات بهداشتي درماني

3

سمينار مديريت

3

سمينار سازمان و مديريت مراكز بهداشتي درماني

3

زبان تخصصي (2)

3

مديريت آموزشي

3

اقتصاد بهداشت و بيمه

3

مطالعات موردي در مديريت و نظام بهداشت و درمان

3

كارورزي

3

رساله

20

جمع واحدها

50

 


ـ برنامه واحدهاي درسي مقطع دكتراي تخصصي مديريت خدمات بهداشتي و درماني
شامل: 27 واحد درسي، 3 واحد كارورزي و 20 واحد رساله. گذراندن دروس پيش‌نياز لازم مي‌باشد.