مطالب آموزشی

فیلم های آموزشی

Opens external link in new window PCR

Initiates file download تهیه آگارز ژل  الکتروفورز

Initiates file download الایزا

Initiates file download نحوه کار با اسپکتروفتومتر

Initiates file download نحوه شکل گیری و عملکرد microRNA

Initiates file download مراحل تولید بستنی

Initiates file download مراحل بسته بندی همبرگر

Initiates file download مراحل جمع آوری شیر در دامداری

Initiates file downloadمراحل تولید کنسرو ماهی تن

Initiates file download مراحل تولید اسنک کیک

Initiates file downloadمراحل تولیدکره بادام زمینی

Initiates file downloadبخش های مختلف کارخانه لبنیات 1

Initiates file downloadبخش های مختلف کارخانه لبنیات 2

Initiates file downloadبخش های مختلف کارخانه لبنیات 3

Initiates file downloadبخش های مختلف کارخانه لبنیات 4

Initiates file downloadبخش های مختلف کارخانه لبنیات 5

Initiates file downloadبخش های مختلف کارخانه لبنیات 6

Initiates file downloadبخش های مختلف کارخانه لبنیات 7

Initiates file downloadبخش های مختلف کارخانه لبنیات 8

Initiates file downloadبخش های مختلف کارخانه لبنیات 9

Initiates file downloadمراحل تولید دوغ 1

Initiates file downloadمراحل تولید دوغ 2

Initiates file downloadمراحل تولید دوغ 3

Initiates file downloadمراحل تولید دوغ 4

Initiates file downloadمراحل تولید دوغ 5

Initiates file downloadمراحل تولید دوغ 6

Initiates file downloadمراحل تولید دوغ 7

Initiates file downloadمراحل تولید دوغ 8

Initiates file downloadمراحل تولید دوغ 9

Initiates file downloadمراحل تولید دوغ 10

Initiates file downloadمراحل تولید پنیر موزارلا 1

Initiates file downloadمراحل تولید پنیر موزارلا 2

Initiates file downloadمراحل تولید پنیر موزارلا 3

Initiates file downloadمراحل تولید پنیر موزارلا 4

Initiates file downloadمراحل تولید ماست میوه ای 1

Initiates file downloadمراحل تولید ماست میوه ای 2

Initiates file downloadمراحل تولید ماست میوه ای 3

Initiates file downloadمراحل تولید ماست میوه ای 4

Initiates file downloadمراحل تولید و بسته بندی سوسیس و کالباس 1

Initiates file downloadمراحل تولید و بسته بندی سوسیس و کالباس 2

Initiates file downloadمراحل تولید و بسته بندی سوسیس و کالباس 3

Initiates file downloadمراحل تولید و بسته بندی سوسیس و کالباس 4

Initiates file downloadنحوه بسته بندی سوسیس

Initiates file downloadمشخصات اکتین و میوزین

Initiates file downloadمکانیسم مولکولی ادغام اکتین و میوزین

Initiates file downloadمراحل ادغام اکتین و میوزین 1

Initiates file downloadمراحل ادغام اکتین و میوزین 2

Initiates file downloadخط تولید و جمع آوری شیر 1

Initiates file downloadخط تولید و جمع آوری شیر 2

Initiates file downloadخط تولید و جمع آوری شیر 3

Initiates file downloadخط تولید و جمع آوری شیر 4

Initiates file downloadانگل لینگواتولا سراتا

مراحل تولید پاستا، نودل، ماکارونی

Initiates file downloadالکتروفورز روی آگارز ژل

Initiates file downloadاسیدهای نوکلئیک

Initiates file downloadاستخراج DNA

Initiates file downloadاستخراج DNA به روش کیت

Initiates file downloadنسخه برداری

ترجمه

Initiates file downloadRFLP