مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

مجله مخاطرات مواد غذایی

معرفی مجله

مجله Journal of Food Quality and Hazards Control، مجله رسمی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا بوده و تحت مدیریت و حمایت علمی این مرکز به صورت فصلنامه و به زبان انگلیسی منتشر می شود. موافقت اصولی این مجله در سال 1392 از کمسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی اخذ شد. محورهای پذیرش مقاله برای چاپ در این مجله علمی تخصصی در زمینه های کیفیت مواد غذایی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، مخاطرات غذا و بیماری های منتقله از مواد غذایی است.