مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

طرح های تحقیقاتی

1-بررسي مقدار آفلاتوکسين 1B دريافتي از طريق جيره غذايي در کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد با استفاده از بيومارکر (شماره طرح 3493، تاریخ تصویب 1393/4/23)

2- بررسي و مقايسه کارايي روش­هاي فنل کلروفرم، salting out و ستوني در استخراج DNA از انگل سارکوسيستيس موجود در گوشت گاو (شماره طرح 3471، تاریخ تصویب 1393/5/1)

     3- A modified DNA extraction method for food-borne Linguatula serrata nymphs

 (شماره طرح3470، تاریخ تصویب 1393/5/26)

4- بررسي و شناسايي مولکولي تقلب در نوع گوشت مورد استفاده در ترکيب همبرگرهاي سنتي گاوي توليدي در شهر يزد در سال 1392 (شماره طرح 3694، تاریخ تصویب 1393/8/26)

5-بررسي فراواني موارد بافت­هاي غيرمجاز و درصد گوشت به کار رفته در فراورده­هاي گوشتي عرضه شده در شهر يزد (شماره طرح 3761، تاریخ تصویب 1393/8/26)

6-  مطالعه کارايي آزمون بافت شناسي در تشخيص کيفي و کمي بافت­هاي غير مجاز پوست مرغ و چربي حيواني در گوشت چرخ کرده (شماره طرح 3760، تاریخ تصویب 1393/9/10)

7- بررسي اثر اسانس زيره سياه روي غلظت هيستامين در سس تخميري ماهي (شماره طرح 3768، تاریخ تصویب 1393/10/16)

8- بررسي فراواني باکتري­هاي پاتوژن جدا شده از سطح دست کارکنان آشپزخانه بيمارستان­هاي دولتي شهر يزد و تعيين الگوي مقاومت آنتي­بيوتيکي آنها در سال 1395 (شماره طرح 3917، تاریخ تصویب 1393/10/28)

9-  بررسي تأثير پرتو الکتروني بر روي زنده­ماني شيگلا ديسانتري، باسيلوس سرئوس و استافيلوکوکوس اورئوس در گوشت (شماره طرح 4248، تاریخ تصویب 1394/4/9)

10- بررسی تأثیر مصرف برنج تراریخته طارم مولایی بر سلامت رت (شماره طرح 4854، تاریخ تصویب 1395/3/24)

11- بررسی میزان فراوانی انواع گونه­های Sarcocyst در گوشت­های گاو کشتار شده در کشتارگاه یزد در سال 1393 (شماره طرح 4814، تاریخ تصویب 1395/5/11)

12- بررسی میزان آگاهی و ادراکات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد نسبت به مصرف برنج تراریخته با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی در سال 1396 (شماره طرح 5144، تاریخ تصویب 1395/9/28)

13- بررسی تأثیر مصرف برنج تراریخته بر باکتری­های شایع فلور میکروبی روده رت (شماره طرح 5590، تاریخ تصویب 1396/5/2)

14- بررسی آلودگی انگلی در رت های تغذیه شده با برنج تراریخته (شماره طرح 5590، تاریخ تصویب 1396/11/29)