دستاوردها

کتب

گوشت حلال از منظر اسلام

پدیدآورندگان: دکتر بهادر حاجی محمدی، پوران مروتی ، دکتر محمد حسن احرامپوش،

ناشر: انتشارات انصارالامام منتظر.

  1394

درسنامه کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

پدیدآورندگان: دکتر بهادر حاجی محمدی، دکتر محمد حسن احرامپوش، مهندس سپیده خلعتبری، مهندس فرخنده ایزدی

ناشر: جامعه نگر،

1393

لغت نامه ایمنی مواد غذایی

ترجمه: دکتر بهادر حاجی محمدی، مهرنوش صفاری خوزانی، دکتر محمد حسن احرامپوش

ناشر: رویان پژوه،

1393

Ethnic Fermented Foods and Beverage of Iran. In Ethnic Fermented Foods and Alcoholic Beverages of Asia.  Meybodi, N. M., Ebrahimi, M. T., Mortazavian, A. M. Springer, India. (2016). (pp. 309-322).

گزارش ارزیابی ایمنی و سلامت تغذیه ای برنج تراریخته (مروری جامع بر کلیه تحقیقات بین المللی منتشر شده در جهان)

 پدیدآورندگان: بهادر حاجی محمدی ، گیلدا اسلامی ، هنگامه زندی،

مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،

1395

سلامت و ایمنی محصولات کشاورزی ارگانیک

 پدیدآورندگان: بهادر حاجی محمدی ، گیلدا اسلامی ، هنگامه زندی،

مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1396