مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

شرکت در همایش های علمی داخلی

1.             ایزدی فرخنده، حاجی محمدی بهادر. مروری بر برخی آلاینده های شیمیایی سرطان زا در فراورده های گوشتی. همایش کشوری تغذیه و سرطان. یزد. 28- 30 بهمن 1393. صفحه 179.

2.              ایزدی فرخنده، حاجی محمدی بهادر، صادقی نژاد جواد. مروری بر روش های تشخیص بافت های گیاهی در فراورده های گوشتی. همایش ملی کشاورزی، آبزیان  و غذا، بوشهر.13 و14 آذر 1393.

3.             صادقی نژاد جواد، حاجی محمدی بهادر، ایزدی فرخنده. مطالعه کارایی آزمون بافت شناسی در تعیین درصد میزان گوشت بکار رفته در فراورده های گوشتی خام. همایش ملی کشاورزی، آبزیان  و غذا، بوشهر.13 و 14 آذر 1393.

4.             حاجی محمدی  بهادر، خلعتبری لیماکی سپیده، گرایلو سکینه. آگاهی، نگرش و عملکرد زنان ساکن در شهر تنکابن پیرامون مسمومیت غذایی. همایش ملی کشاورزی، آبزیان  و غذا، بوشهر. 13 و14 آذر 1393.

5.             حاجی محمدی بهادر، اسلامی گیلدا، عریان احمد، خلعتبری سپیده. مطالعه هیستوپاتولوژیکی عوامل باکتریایی منتقله توسط نوچه لینگواتولا سراتا در بافت های حیوانی. اولین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی. دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 8-9 خرداد 1393. صفحه 48.

6.      بهادر حاجی محمدی، علی دهقانی، مهسا مقدم احمدی، گیلدا اسلامی، احمد عریان، سید علی یاسینی اردکانی، امین ظهور تبار، فرزانه میرازایی. جداسازي Sarcocystis hirsuta از همبرگر سنتي توليدي در ايران به روش PCR-RFLP. 1393. 32 (273): 85-79.

7.             بخشی تهمینه، زندی هنگامه، عبداله زاده زهرا. بررسی خصوصیات سرواپیدمیولوژیک مبتلایان به تب مالت در مشهد طی سال 1393دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز. مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 15 مهر 1394. صفحه 83.

8.             بخشی تهمینه، زندی هنگامه، عبداله زاده زهرا. بررسی خصوصیات سرواپیدمیولوژیک مبتلایان به تب مالت در مشهد طی سال 1393دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز. مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 15 مهر 1394. صفحه 83.

9.             عبدالله زاده زهرا ، زندی هنگامه ،(1394)، بررسی سرواپيدميولوژیک بیماران مشكوک به بروسلوز مراجعه کننده به بیمارستانهای بهبهان، کنگره بین المللی  بروسلوز آبان 94

10.         بخشی تهمینه، زندی هنگامه،(1394) بررسی خصوصیات سرواپیدمیولوژیک مبتلایان به تب مالت در مشهد طی سال 1393، کنگره  بینالمللی بروسلوز آبان 94.

11.         خلعتبري ليماكي سپيده ، اسلامي گيلدا،  حاجي محمدي بهادر،  عريان احمد،  زندي هنگامه، دهقان امين،  ظهورتبار حميدرضا. طلوع بهداشت مطالعه اثر تابش پرتو الكتروني و تعيين دوز موثردر نابودي انگل لينگواتولا سراتا جدا شده از فراورده هاي دامي، فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت مهرو آبان 1394.

12.         بهادر حاجی محمدي، گیلدا اسلامی، مطهره السادات حسینی بررسی برخی نظرات پیرامون حلیت محصولات غذایی تراریخته از دیدگاه اسلام، دومین همایش بین المللی سیره نبوي در طب شیراز دی ماه 94 صفحه 124

13.         لونی الهه، حسینی مطهره السادات ، حاجی محمدی بهادر. مروری بر بسته بندی هوشمند درمواد غذایی. همایش ملی شیمی،صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقاء کیفیت. 14و15 بهمن ماه1394. صفحه 311.

14.         حسینی مطهره السادات، لونی الهه ، حاجی محمدی بهادر. مروری بر بیماریهای غذا زاد و ایمنی مواد غذایی. همایش ملی شیمی،صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقاء کیفیت. 14و15 بهمن ماه1394. صفحه 312.

15.         شیردلی مهرنوش، اعلایی مهسا ، حاجی محمدی بهادر. مروری بر کاربرد روش های بیوتکنولوژی گیاهی برای امنیت غذایی در شرایط تغییر اقلیم. همایش ملی تأثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات گیاهی.مازندران، ساری، 18 شهریور 95. صفحه 75-72.

16.         اعلایی مهسا ، شیردلی مهرنوش ، حاجی محمدی بهادر.کاربرد علم بیوتکنولوژی در توسعه مزارع کشاورزی و گیاهان بومی مقاوم به خشکی درمورد استان یزد. نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404.یزد، شهریور 95. صفحه 44.

 

 

همایش های علمی بین المللی

1.      Dehghan Banadkouki A., Zandi H., Eslami G., Dehghan Banadkouki A. The  prevalence of TEM, SHV and CTX-M beta-lactamases in K. pneumonia strains isolated from urine samples collected from university hospitals, The 16th International and Iranian Congress of Microbiology, 25-27 August 2015, Tehran.

2.      Dehghan Banadkouki A., Zandi H., Eslami G., Dehghan Banadkouki A. Phenotypic and molecular characterization of ESBLs producing of K. pneomoniae strains isolated from urine samples collected from Karaj university hospitals, The 16th International and Iranian Congress of Microbiology, 25-27 August 2015, Tehran.

3.       Eslami G., Hajimohammadi B.,  Zohourtabar A.,  Dehghani A.,  Oryan A.,   Pourmirzaei Tafti H.  High occurrence of sarcocystis cysts in meat produced in Yazd, central Iran. 2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA9):  20 May 2015.

4.      Zandi H., Eslami G. Molecular characterization of RPOIILS encoding RNAPolymerase II largest subunit from Leishmania major (MRHO/IR/75/ER)2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA9):  20 May 2015.

5.      Ajamein V., Eslami G. Molecular detection and identification of foodborne parasites. 2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA9):  20 May 2015.

6.      Zandi H.,  Dehghan Banadkouki A.,  Eslami G., Dehghan Banadkouki A. Frequency of Carbapenemase Producing among Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Urine Samples Collected from Yazd and Karaj University Hospitals. 25-27 August 2015, Tehran.

7.      Dehghan Banadkouki A., zandi H., Dehghan Banadkouki A., Eslami A., Antibiotic Resistance Patterns of Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Urine Samples Collected from Yazd University Hospitals. 25-27 August 2015, Tehran.

8.      Dehghan Banadkouki A., Zandi H., Eslami G., Dehghan Banadkouki A. Theprevalence of TEM, SHV and CTX-M beta-lactamases in K. pneumonia strains           isolated from urine samples collected from university hospitals, The 16th International and Iranian Congress of Microbiology, 25-27 August 2015, Tehran.

9.      Dehghan Banadkouki A., Zandi H., Eslami G., Dehghan Banadkouki A. Phenotypic and molecular characterization of ESBLs producing of K. pneomoniae strains isolated from urine samples collected from Karaj university hospitals, The 16th International and Iranian Congress of Microbiology, 25-27 August 2015, Tehran.

10.   Eslami G., Hajimohammadi B.,  Zohourtabar A.,  Dehghani A.,  Oryan A.,   Pourmirzaei Tafti H.  High occurrence of sarcocystis cysts in meat produced in Yazd, central Iran. 2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA9):  20 May 2015.

11.  Zandi H., Eslami G. Molecular characterization of RPOIILS encoding RNAPolymerase II largest subunit from Leishmania major (MRHO/IR/75/ER). 2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA9):  20 May 2015.

12.  Ajamein V., Eslami G. Molecular detection and identification of foodborne parasites. 2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA9):  20 May 2015.

13.  Ajamein V., Eslami G., Ebadi M . Frequency of Intestinal Parasites in the Patients Referred to the Central Laboratory of Yazd . The 9th International Congress Of Clinical Microbiology: 2014.