مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی

اساسنامه

"بسمه تعالی"

 اساسنامه مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی

 

ماده 1 - مرکز تحقیقات و امنیت غذایی که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود به منظور گسترش پژوهش های بنیادی و کاربردی و ارائه راه حل های عملی در جهت مسائل و مشکلات تغذیه ای برای تأمین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده 2- اهداف

1-  انجام پژوهش های بالینی و اپیدمیولوژیک در جهت اصلاح وضعیت تغذیه و ارائه خدمات تغذیه ای به منظور پاسخ گویی به نیازهای جامعه

2-    جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی داده ها و انتشار آنها

3-    تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه تغذیه

4-    تشویق و ترغیب محققان در جهت انجام پژوهش های کاربردی

5-    تلاش در جهت همکاری مراکز تحقیقاتی مرتبط در داخل کشور

6-  تلاش در جهت همکاری مراکز تحقیقاتی آموزشی سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

7-    تألیف و ترجمه منابع نوشتاری در جهت آموزش تغذیه برای دانشجویان و عموم مردم

8-    برگزاری کارگاه های دوره ای برای کارشناسان تغذیه شاغل در استان

9-    تلاش در جهت رفع مسائل و مشکلات تغذیه ای در گروه های آسیب پذیر جامعه

10-     برگزاری همایش های تخصصی در زمینه تغذیه

ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از:

الف- شورای عالی

ب- رئیس مرکز

ج- شورای پژوهشی

ماده 4- اعضا شورای عالی مرکز عبارتند از :

1-    رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

2-    معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

3-    رئیس مرکز

4-    معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

5-    سه نفر از اعضاء هیئت علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تأیید رئیس دانشگاه

 

ماده 5- وظایف شورای عالی مرکز به شرح ذیل می باشد:

1-    تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2-  تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه پژوهشی

3-    بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

4-    بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی با رعایت ضوابط قانونی

5-    تصویب دستور العمل های مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستور العمل های اجرایی مرکز تحقیقات

6-     پیشنهاد چارت سازمانی و تشکیلاتی مرکز تحقیقات

تبصره 1. مصوبات شورای عالی مرکز بر اساس سیاست و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب می گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده7- وظایف رئیس مرکز:

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده 8- اعضاء مرکز:

مرکز دارای دو نوع عضو به شرح ذیل است:

الف) اعضاء پیوسته :که اعضاء هیئت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

ب) اعضاء وابسته: که اعضای هیئت علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند.

ماده 9- منابع مالی مرکز

الف) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

د) جذب گرانت از صنایع

 

تبصره 1- کلیه اسناد و مدارک مالی توسط رئیس مرکز و مسئول امور مالی مرکز پس از طی مراحل قانونی و تفویض اختیار امضاء و طبق آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.