مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی

سرپرست مرکز

 دکتر آزاده نجارزاده                                 Dr. Azadeh Nadjarzadeh                                             

                                               

 

 

 

                           

 

                                                                                                                                  

معاون پژوهشی

نماینده شورای پژوهشی دانشگاه در مرکز

دکتر حسن مظفری خسروی             Dr.Hassan Mozaffari-Khosravi

                                              

 

اعضاء شورای پژوهشی

 

   1. آقای دکتر حسن مظفری خسروی

عضو هیئت علمی گروه تغذیه، دانشکده بهداشت

رزومه

   2. خانم دکتر آزاده نجارزاده 

عضو هیئت علمی گروه تغذیه، دانشکده بهداشت

رزومه

   3. آقای دکتر سید علی یاسینی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کشاورزی صنایع غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات

رزومه

   4.آقای دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد

عضو هیئت علمی گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت

رزومه

5. آقای دکتر محمد حسن لطفی

عضو هیئت علمی گروه امار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

رزومه

6.آقای دکتر مسعود میرزایی

عضو هیئت علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت 

رزومه

 

 

7. آقای دکتر امین صالحی ابرقوئی

عضو هیئت علمی گروه تغذیه، دانشکده بهداشت   

رزومه  

.

8. آقای دکتر سید سعید خیاط زاده

عضو هیئت علمی گروه تغذیه، دانشکده بهداشت

رزومه

.

9.خانم دکتر مهدیه نماینده

عضو هیئت علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

رزومه

.

10.خانم دکتر مهدیه حسین زاده

عضو هیئت علمی گروه تغذیه، دانشکده بهداشت

رزومه

.

 

11.خانم دکتر فاطمه پوررجب

عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی

 رزومه

 

 

 

کارشناس وبسایت

     نوشین عبداللهی 

رشته تحصیلی:علوم تغذیه         Email: n.abdollahi22@gmail.com 

تلفن تماس : 38209114- 382209100

داخلی: 2240

 

 

 

 

      

      

کارشناس پژوهش

                 فاطمه مقتـدری 

رشته تحصیلی:علوم تغذیه

moghtaderi1994@gmail.com : Email 

تلفن: 38209100(035) الی 38209114(035)        

داخلی:2241