نام رشته

مقطع

دریافت فایل

1

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

Initiates file download

3

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد

Initiates file download

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحد ها

1

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

88

130

2

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد

86

32

ردیف

نام رشته

مقطع

دریافت فایل

1

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

Initiates file download

3

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد

Initiates file download

نام درس

ترم

نام استاد

طرح درس

مدل سازی در بهداشت حرفه ای

2

دکتر زارع

Initiates file download 

ارزشیابی آلاینده های هوا

2

دکتر زارع


روش تحقیق

     2

دکتر زارع


جستجوی الکترونیک

2

دکتر زارع


طراحی سیستم های کنترل صدا و ارتعاش در صنعت

2

دکتر برخورداری


ایمنی در صنعت

2

مهندس حلوانی

 

 

نام درس

ترم

مدرس

طرح درس

مکانیک سیالات

4

مهندس مرتضوی

Initiates file download

آشنایی با صنایع و فنون صنعتی

2

مهندس روح الله فلاح

Initiates file download

زبان تخصصی

6

دکتر زارع

  Initiates file download

ایمنی در محیط کار(1)

2

مهندس حلوانی

Initiates file download

ایمنی در محیط کار(2)

4

مهندس حلوانی

 Initiates file download

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

6

مهندس حلوانی

Initiates file download

مهندسی فاکتورهای انسانی 1

4

مهندس حسین فلاح

Initiates file download

مهندسی فاکتورهای انسانی 2

6

مهندس حسین فلاح

 Initiates file download

مبانی نمونه برداری از آلاینده های محیط کار

4

مهندس میهن پور

 Initiates file download

روشنایی در محیط کار

6

مهندس میهن پور

مبانی کنترل آلودگی هوا

6

مهندس مرتضوی

 

تنش های حرارتی در محیط کار

6

مهندس کارگر

 Initiates file download

شیمی تجزیه

2

مهندس دهقانی

Initiates file download

Initiates file download1-ADVANCED SAFETY MANAGEMENT FOCUSING ON Z10 AND SERIOUS INJURY PREVENTION

 

2-Handbook of OSHA Construction Safety and Health

 

3-Introduction to Health and Safety at Work

 

4-Reliability, Maintainability and Risk

 

5-SAFETY AND HEALTH FOR ENGINEERS

 

6-WHAT WENT WRONG?

 

Initiates file download7-Human Body Dynamics Classical Mechanics and Human Movement

 

Initiates file download8-STRESS MANAGEMENT

 

9-THE HANDBOOK OF TASK ANALYSIS FOR HUMAN-COMPUTER INTERACTION

10-MACRO ERGONOMICS THEORY, METHODS, AND APPLICATIONS

 

Initiates file download 11-Industrial Noise Control and Acoustics

 

دکتر دهقانی                      شیمی تجزیه                                Initiates file download      

مهندس میهن پور              روشنایی                                      Initiates file download

مهندس میهن پور       مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا           Initiates file download

مهندس روح الله فلاح   آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی        Initiates file download