نام رشته

مقطع

دریافت فایل

1

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

Initiates file download

3

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد

Initiates file download
   2

   مدیریت سلامت ایمنی و محیط  زیست (HSE)

      کارشناسی ارشد Initiates file download

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحد ها

1

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

88

130

2

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد

86

32

   3 مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست (HSE)
    کارشناسی ارشد      97       45

ردیف

نام رشته

مقطع

دریافت فایل

1

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

Initiates file download

2

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد

Initiates file download
   3      مدیریت سلامت ایمنی و محیط  زیست (HSE)

     کارشناسی ارشد

Initiates file download

Initiates file download1-ADVANCED SAFETY MANAGEMENT FOCUSING ON Z10 AND SERIOUS INJURY PREVENTION

 

2-Handbook of OSHA Construction Safety and Health

 

3-Introduction to Health and Safety at Work

 

4-Reliability, Maintainability and Risk

 

5-SAFETY AND HEALTH FOR ENGINEERS

 

6-WHAT WENT WRONG?

 

Initiates file download7-Human Body Dynamics Classical Mechanics and Human Movement

 

Initiates file download8-STRESS MANAGEMENT

 

9-THE HANDBOOK OF TASK ANALYSIS FOR HUMAN-COMPUTER INTERACTION

10-MACRO ERGONOMICS THEORY, METHODS, AND APPLICATIONS

 

Initiates file download 11-Industrial Noise Control and Acoustics

 

دکتر دهقانی                      شیمی تجزیه                                Initiates file download      

مهندس میهن پور              روشنایی                                      Initiates file download

مهندس میهن پور       مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا           Initiates file download

مهندس روح الله فلاح   آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی        Initiates file download