آدرس:

یزد- میدان عالم- بلوار شهدای گمنام-پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد-دانشکده بهداشت - گروه سلامت سالمندی

نمابر: 38209119(035)

کد پستی:891517316  

صندوق پستی:887  

 

مدیر گروه ( آقای دکتر مروتی):31492260- 035

کارشناس گروه( آقای حسن رضایی):31492258- 035