گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 دکتر آزاده نجارزاده                                           Dr. Azadeh Nadjarzadeh

 دکتر امین صالحی ابرقویی                             Dr. Amin Salehi-Abargouei

 دکتر مهدیه حسین زاده                                 Dr. Mahdieh Hosseinzadeh

Initiates file downloadدکتر سید سعید خیاط زاده                            Dr. Syyed Saeid Khayyatzadeh