گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 دکتر آزاده نجارزاده                                 Dr. Azadeh Nadjarzadeh

 دکتر امین صالحی ابرقویی                    Dr. Amin Salehi-Abargouei

 دکتر مهدیه حسین زاده                        Dr. Mahdieh Hosseinzadeh

دکتر سید سعید خیاط زاده            Dr. syyed saeed khayyatzadeh