تماس با ما:  بلوار پروفسور حسابی ، بلوارشهدای گمنام ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید صدوقی یزد،طبقه همکف، امور فرهنگی

تلفن : 8202634 -0351 ، داخلی 314 و 245