مركز بهداشت شهرستان يزد با 11 مركز آزمايشگاهي بهداشتی و 13مرکز نمونه گیری درخدمت شهروندان گرامی است. آزمايشگاههاي مراكز خدمات جامع سلامت اکبری صفائیه، زارچ، شاهدیه، محمد آباد، نيكوپور و آزادشهر و حاجی مقصودی مجهز به دستگاههای سل کانتر و اتو آنالایزر در حال ارائه خدمات آزمایشگاهی هستند.مرکز حاجی مقصودی بعنوان تنها مرکز پذیرش آزمایشات و مشاوره زوجهای جوان در شهرستان فعال است و تنها مرکز استانی انجام آزمایشات غربالگریTSH و PKUو G6PD نوزادان میباشد. آزمایشات تشخیص سل و سالک و مالاریا و التور و... در آزمایشگاه رفرانس نیکوپور با پرسنل با تجربه و مجرب انجام می شود.

 

Initiates file downloadکارشناس مسئول: جناب آقای صمد صادقی

شرح وظايف :

1-     نظارت و بازرسی از واحدهای تحت پوشش

2-     اجرای برنامه های مراقبت آزمایشگاهی مراکز (کنترل کیفی)

3-     نظارت برخرید و توزیع وسایل وتجهیزات آزمایشگاهی مرکز بهداشت شهرستان یزد

4-     بررسی مشکلات و موانع موجود در فرآیندهای آزمایشگاهی

5-     برنامه ریزی استقرار مستند سازی فرآیندهای آزمایشگاهی

6-     مستند سازی فعالیت های انجام یافته مرتبط با امور آزمایشگاهها

7-     شرکت در کمیته های فنی و تخصصی، کنگره ها و سمینار های علمی و کارگاههای آموزشی

8-     مدیریت آمار و اطلاعات آزمایشگاه های بهداشتی

9-     تدوین ، اجرا و نظارت برنامه عملیاتی آز مایشگاههای بهداشتی

10- انجام هماهنگی های درون بخشی

11- پیگیری و نظارت بر اجرای وظایف محوله ازسوی ریاست مرکز بهداشت شهرستان یزد

12- پیگیری شکایتهای ارسالی ازسوی دانشگاه یا ارباب رجوع در اسرع وقت

13- همکاری جهت اجرای طرحهای بهداشتی مصوب دانشگاه

14- همکاری وانجام ممیزی آزمایشگاههای بهداشتی استان حسب درخواست معاونت محترم بهداشتی دانشگاه

مراکز آزمایشگاهی مرکز بهداشت شهرستان یزد:

1- مرکز خدمات جامع سلامت اکبری صفائیه

2- مرکز خدمات جامع سلامت نیکوپور

3- مرکز خدمات جامع سلامت شهید فرشاد

4- مرکز خدمات جامع سلامت آزادشهر

5- مرکز خدمات جامع سلامت زارچ

6- مرکز خدمات جامع سلامت شاهدیه

7- مرکز خدمات جامع سلامت اکبری 2

8- مرکز خدمات جامع سلامت محمد آباد

9- مرکز خدمات جامع سلامت دهنو

10- مرکز خدمات جامع سلامت حاجی مقصودی

11- مرکز کلینیک رفتاری

 

مراکز نمونه گیری مرکز بهداشت شهرستان یزد:

1- مرکز خدمات جامع سلامت رحمت آباد

2- مرکز خدمات جامع سلامت نعیم آباد

3- مرکز خدمات جامع سلامت شهید رجایی

4- مرکز خدمات جامع سلامت اکبر آباد

5- مرکز ارتقاء سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یزد

6- مرکز خدمات جامع سلامت کسنویه

7- مرکز خدمات جامع سلامت شیخداد

8- مرکز خدمات جامع سلامت امامشهر

9- مرکز خدمات جامع سلامت خیر آباد

10-  مرکز خدمات جامع سلامت احمدیه (پنبه کاران)

11- مرکز خدمات جامع سلامت حکیم زاده

12- مرکز خدمات جامع سلامت دکتر ملک افضلی (اسکان)

13- مرکز خدمات جامع سلامت حاجی مقصودی

 

کارشناس مسئول: صمد صادقی

تحصیلات: کارشناس آزمایشگاه

سمت:کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان یزد

تماس:36248021داخلی257