کارگاه ها

کارگاه های در دست برگزاری

مرکز تحقیقات تشخیص مولکولی مخاطرات مواد غذایی

 کارگاه مرور سیستماتیک

کارگاه متا آنالیز مقدمانی

روش تحقیق مقدماتی

پلاژیاریسم

الایزا