سایت های مفید

مراکز تحقیقاتی داخل کشور

Opens external link in new windowانستیتو پاستور ایران

Opens external link in new windowمؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

Opens external link in new windowانستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات حبوبات زابل- دانشگاه علوم پزشکی زابل

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات ژنتیک- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Opens external link in new windowمرکز آموزشی و پژوهشی بیماریهای پوست و جذام- دانشگاه علوم پزشکی تهران

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات سلولی و مولکولی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرکرد- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی- دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات پزشکی مولکولی- دانشگاه علوم پزشکی همدان

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات مسمومیت ها- دانشگاه علوم پزشکی تهران

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات تغذیه با شیر مادر- دانشگاه علوم پزشکی تهران

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب- دانشگاه علوم پزشکی تهران

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت- دانشگاه علوم پزشکی تهران

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات سلولی و مولکولی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات مسمومین- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی- دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

Opens external link in new windowمرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Opens external link in new windowمركز تحقيقات نانو فنآوري دانشگاه علوم پزشکی تهران

Opens external link in new windowمركز تحقيقات نانوفناوری در علوم زيستی و پزشكی دانشگاه علوم پزشکی شیراز