کتابخانه تخصصی مرکز

شیمی مواد غذایی

مولف

عنوان کتاب  

شماره فهرست بندی

ردیف

Owen R. Fennema

Food Chemistry

Mifh-0-8247-9346-3

1

Ronald E. Wrolstad et al

Handbook of food analytical Chemistry

Mifh- 0-471-66378-6

2

Weaver and Daniel

The Food Chemistry Laboratory

Mifh- 0-8493-1293-0

3