نام و نام خانوادگی :  دکتر علی محمد رنجبر

سمت :    مدیر گروه فارماکوگنوزی

پست الکترونیک :amranjbar@razi.tums.ac.ir

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر مریم السادات نبوی نیا

سمت :    عضو هیات علمی

پست الکترونیک :maryamsadatnabavinia@gmail.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید