نام و نام خانوادگی :  دکتروحید رمضانی

سمت :    مدیر گروه فارماسیوتیکس

پست الکترونیک :v.ramezani@razi.tums.ac.ir.


نام و نام خانوادگی :  دکترمحسن نبی میبدی

سمت :    عضو هیات علمی

پست الکترونیک :nabimeybodi@razi.tums.ac.ir

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید