نام و نام خانوادگی :  دکتر منیره مدرس مصدق

سمت :    مدیر گروه

پست الکترونیک :mo_modares@yahoo.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید