نام و نام خانوادگی :  دکتر منیره مدرس مصدق

سمت :    مدیر گروه

پست الکترونیک :mo_modares@yahoo.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

 نام و نام خانوادگی :  دکتر علی رضا کریم اله

سمت :    عضو هیات علمی

پست الکترونیک :karim2560@yahoo.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

 نام و نام خانوادگی :  دکتر سمانه جهان آبادی

سمت :    عضو هیات علمی

پست الکترونیک :s.jahanabadi@ssu.ac.ir

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید