گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

ورودی 89

«كاربرد تحليل حساسيت نسبت به اريبي هاي پنهان در بررسي نتايج مطالعه تأثير رژيم هاي درماني بر آنزيم كبدي بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي»

(دریافت اطلاعات)

 

«متاآناليز مطالعات مربوط به تأثير مكمل ياري ويتامين D بر وضعيت قند، پروفايل ليپيدها و فاكتورهاي التهابي در مادران با سابقه ديابت»

(دریافت اطلاعات)

 

ورودی 90

«كاربرد مدل هاي معادلات ساختاري و بررسي روايي و پايايي براي نسخه فارسي پرسشنامه كيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت نوع دو در يزد»

(دریافت اطلاعات)

 

«ارزيابي مدل هاي پارامتريك و مدل مخاطره متناسب كاكس در تحليل عوامل مؤثر بر زمان تشخيص رتينوپاتي بيماران ديابتي نوع دو»

(دریافت اطلاعات)

 

«مقايسه كارايي مدل هاي رگراسيون پواسن تعميم يافته، چند سطحي و آميخته با رگرسيون پواسن استاندارد در تحليل رفتار باروري زنان كاشان در سال 1391»

(دریافت اطلاعات)

 

ورودی 91

«كاربرد بكه هاي بيزي در تحليل داده هاي گمشده در مطالعه تأثير دوزهاي مختلف مكمل ويتامين D بر مقاومت بر انسولين در دوران بارداري»

(دریافت اطلاعات)

 

«مقايسه مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته و مدل هاي خطي تعميم يافته در تحليل عوامل مرتبط با ديابت در استان يزد»

(دریافت اطلاعات)

 

«مقايسه مدل شبكه عصبي مصنوعي و درخت تصميم جهت ارزيابي پوكس استخوان»

(دریافت اطلاعات)

 

«بكارگيري مدل اسپلاين جريمه شده در تحليل داده هاي بقاي بيماران مبتلا به متاستاز مغزي»

(دریافت اطلاعات)

 

«كاربرد مدل كلاس پنهان بيز در تعيين ارزش تشخيصي SPECT و MRI مغز جهت تشخيص حس بويايي بعد از تروما بدون حضور استاندارد طلايي»

(دریافت اطلاعات)

 

«بررسي ميزان انتقال بين مراحل بيماري قلبي و عوامل خطر مرتبط باآن با استفاده از مدل ماركف»

(دریافت اطلاعات)

 

ورودی 92

«كاربرد مدل هاي معادلات ساختاري در بررسي روايي و پايايي پرسشنامه اهميت وزن در كيفيت زندگي در زنان بالاي 18 سال ساكن در شهر يزد»

(دریافت اطلاعات)

 

«تحليل روند مرگ و مير بيماري ديابت با استفاده از مدل رگرسيون نقطه اتصال در 20 كشور جهان بين سال هاي 1389-1364»

(دریافت اطلاعات)

 

«كاربرد مدل معادلات ساختاري بيزي پيشرفته در بررسي تأثير مداخله بر تغيير رفتارهاي تغذيه اي در افراد پيش ديابتي شهر يزد بر اساس مدل فرانظريه اي پرومپسكا»

(دریافت اطلاعات)

ورودی 90

«بررسي فاكتورهاي خطر سرطان كولوركتال در جمعيت ساكن استان يزد»

(دریافت اطلاعات)

 

«بررسي اپيدميولوژي بيماري هپاتيت B در استان يزد در سال هاي 91-1389»

(دریافت اطلاعات)

 

«بررسي فاكتورهاي خطر ديابت نوع دوم در شهر يزد 1390 (مطالعه مورد- شاهدي)»

(دریافت اطلاعات)

 

بررسي نقش فاكتورهاي اجتماعي- اقتصادي در ايجاد بيماري هاي عروق كرونر قلبي در افراد بالاي 25 سال در استان يزد در سال 91 (مطالعه مورد مشاهدي)»

(دریافت اطلاعات)

 

«بررسي روند حوادث ترافيكي و مرگ و مير ناشي از آن در يزد در سال هاي 1390-1385 »

(دریافت اطلاعات)

 

«بررسي ارتباط استرس با بيماري عروق كرونر قلب (CAD) در شهر يزد»

(دریافت اطلاعات)

 

ورودی 91

«بررسي تأثير درماني شيره انجير خوراكي در مقايسه با پودوفيلين در درمان زگيل هاي تناسلي»

(دریافت اطلاعات)

 

«بررسي فاكتورهاي خطر اقتصادي- اجتماعي و محيطي سرطان پستان در زنان استان يزد»

(دریافت اطلاعات)

 

«كوهورت 5 ساله بررسي الگوي رشد كودكان مبتلا به كم كاري مادرزادي تيروئيد شهر يزد و ارزيابي مداخلات درماني انجام شده بر روي آنها 92»

(دریافت اطلاعات)

 

«بررسي عوامل خطر بيماري هاي مادرزادي قلب در نوزادان متولد شده شهر يزد»

(دریافت اطلاعات)

 

«بررسي ميزان بقاي و 5 ساله بيماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مؤثر بر آن در استان يزد»

(دریافت اطلاعات)

 

«بررسي عوامل خطرساز حاملگي خارج رحمي در زنان مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر يزد»

(دریافت اطلاعات)

 

«بررسي عوامل خطر تب مالت در شهرستان صفاشهر مطالعه مورد- شاهدي»

(دریافت اطلاعات)

 

ورودی 92

«كسر منتسب به جمعيت فشارخون در اثر چاقي در ايران»

(دریافت اطلاعات)

 

«بررسي روند اپيدميولوژي مرگ هاي غير طبيعي استان يزد در سال 92-82»

(دریافت اطلاعات)

 

«بررسي وضعيت خواب در بيماران ديابتي و افراد مبتلا به چاقي و سندرم متابوليك در شهرستان يزد در سال 93»

(دریافت اطلاعات)

 

«بررسي فاكتورهاي خطر سرطان مثانه در استان يزد: مطالعه مورد- شاهد»

(دریافت اطلاعات)

 

«بررسي 10 ساله تغييرات زماني و مكاني ليشمانيوز جلدي در استان يزد با استفاده از سيستم هاي اطلاع رساني»

(دریافت اطلاعات)

 

«بررسي تأثير مواجهه با قرص پيشگيري از بارداري (Low Dose) بر سطح هموسيستئين و اكسيدنيتريك در زنان سالم شهر يزد»

(دریافت اطلاعات)

 

«شيوع عفونت ادراري در زنان باردار و بررسي عوامل خطر بيماري در شهركرد سال 1393»

(دریافت اطلاعات)

 

«بررسي ارتباط افسردگي، اضطراب، استرس با بيماري ديابت و سندرم متابوليك در جمعيت شهرستان يزد در سال 93»

(دریافت اطلاعات)

 

«رده بندي استان هاي كشور بر مبناي تغييرات شاخص هاي جمعيت طي سال هاي 92-1388 (بررسي موردي: استان يزد)»

(دریافت اطلاعات)