دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

pharmacy.tums.ac.ir

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

www.mums.ac.ir/pharmacy/fa/index

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

pharmacy.sums.ac.ir/fa/index.html

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

pharmfac.tbzmed.ac.ir

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

www.zums.ac.ir/index.php

دانشکده داروسازی شهید بهشتی

pharmacy.sbmu.ac.ir

دانشکده داروسازی سیدنی استرالیا

sydney.edu.au/pharmacy

دانشکده داروسازی تورنتو کانادا

www.pharmacy.utoronto.ca

دانشکده داروسازی آمریکا

sop.washington.edu