نسرين شكرريز

کارشناس ارزشیابی پژوهشی

 كارشناس بهداشت خانواده

Email: nshekarriz@yahoo.com

 

دستورالعمل ها

کارشناسان ارزشیابی پژوهشکده

 مهناز عبدي نسب

مسئول ارزشیابی فعالیت های پژوهشی

كارشناس خبره مامايي

Email:mahnazabdinasab@yahoo.com

رزومه:

مریم گل زاده

کارشناس ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مرکز تحقیقاتی سقط مکرر

 

 فاطمه صادقیان

کارشناس ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مرکز سلولهای بنیادی