اعضاء گروه تکنولوژی پرتوشناشی

نام و نام خانوادگی :  دکتر ابوالفضل نیک فرجام

سمت : سرپرست گروه تکنولوژی پرتوشناسی

پست الکترونیک:  nickfarjam6262@gmail.com 

                                 a.nickfarjam@ssu.ac.ir

Initiates file downloadرزومه

ساعت و محل حضور:  Initiates file downloadبرنامه نیمسال   اول 97-96

 شماره تماس در دانشکده پزشکی: 3-38203410 داخلی 298

شماره تماس در دانشکده پیراپزشکی: 5-36240691 داخلی 358

 شماره تماس در مرکز پرتودرمانی: 6-37251174داخلی 35

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علی اصغر پرچ

مدرک: دکترای فیریک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

Initiates file downloadرزومه(مهر97)

پست الکترونیک: aliparach@gmail.com

محل و ساعت حضور: مجتمع امام رضا،ساختمان آموزش

تلفن:  31682158-035

Initiates file downloadبرنامه نیمسال اول 98-97

 

نام و نام خانوادگی: دکتر ابوالفضل نیک فرجام

مدرک: دکترای فیریک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

Initiates file downloadرزومه

پست الکترونیک: nickfarjam6262@gmail.com

محل و ساعت حضور:   Initiates file download برنامه نیمسال اول 97-96

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسین زارع

مدرک: دکترای فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

پست الکترونیک: mh_zare@yahoo.com

محل و ساعت حضور: Initiates file downloadبرنامه نیمسال اول 96-95

نام و نام خانوادگی: دکتر نیما حمزیان

مدرک: دکترای فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

پست الکترونیک: 

محل و ساعت حضور

 

نام و نام خانوادگی: سید محمد جواد صدرالساداتی

مدرک: کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

سمت : کارشناس گروه تکنولوژی پرتوشناسی

پست الکترونیک:  smj.sadr(at)gmail.com

Initiates file downloadرزومه

ساعت و محل حضور: مجتع امام رضا ،ساختمان آموزش دانشکده پیراپزشکی (7لغایت 12 بیمارستانها ،12لغایت 15 دانشکده)

 تلفن: 31682162 -035

 

نام و نام خانوادگی: زهرا لبافیان یزد

مدرک: کارشناسی فیزیک

سمت : کارشناس گروه تکنولوژی پرتو شناسی

پست الکترونیک: zahra.labbafiyan@yahoo.com

Initiates file downloadرزومه

ساعت و محل حضور: مجتع امام رضا ،ساختمان آموزش دانشکده پیراپزشکی -7لغایت 15

 تلفن: 31682156 -035

 

نام و نام خانوادگی: محمد برزگر مروستی

مدرک: کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

سمت: کارشناس گروه تکنولوژی پرتوشناسی

رزومه

پست الکترونیک: mohamad.b64@gmail.com

محل و ساعت حضور:

Initiates file downloadبرنامه نیمسال دوم 95-94