برنامه زمانبندي كارگاه ها :

موضوع

زمان

تاريخ

محل برگزاري

آلودگی هوا: انجام مطالعات اپیدمیولوژیک و مدیریت داده ها

17 – 8

1397/11/27

دانشكده بهداشت،طبقه اول ،اتاق شورا

كارگاه آموزشي RS

14 – 8

1397/10/24

دانشكده بهداشت،طبقه همکف، اتاق پایلوت

 

14 – 8

1397/09/17

دانشكده بهداشت،طبقه همکف، اتاق پایلوت

كارگاه آموزشي GIS

14 – 8

1397/09/10

دانشكده بهداشت،طبقه همکف، اتاق پایلوت

14 – 8

1397/09/3

دانشكده بهداشت،طبقه همکف، اتاق پایلوت

تفسیر طیف اسپکتروسکوپی جرمی

14 – 8

1397/08/28

دانشكده بهداشت،طبقه همکف، اتاق پایلوت

طراحی آزمایش

13 – 8

1397/08/23

دانشكده بهداشت،طبقه همکف ،سایت ارشد

13 – 8

1397/08/22

دانشكده بهداشت،طبقه همکف ،سایت ارشد

پسماندهاي صنعتي و خطرناك

16 – 8

1397/02/20

دانشكده بهداشت،طبقه اول ،اتاق شورا

آلاينده هاي نوظهور در آب آشاميدني: روش هاي پيشرفته سنجش

16 – 8

1397/02/09

دانشكده بهداشت،طبقه اول ،اتاق شورا

كارگاه كارگاه سنجش از راه دور

18 - 14

1396/2/25

دانشكده بهداشت،طبقه اول ،اتاق شورا

كارگاه اصول گندزدايي، ضدعفوني و استريليزاسيون

12 - 10

1396/2/25

دانشكده بهداشت،طبقه اول ،اتاق شورا

كارگاه آموزشي XRD و SEM

12 - 10

1396/2/24

دانشكده بهداشت، طبقه همكف،پايلوت تحقيقاتي

كارگاه آموزشي FTIR

12 - 10

1396/2/17

دانشكده بهداشت، طبقه همكف،پايلوت تحقيقاتي

كارگاه آموزشي Minitab

14 - 10

1395/02/14

سه شنبه

دانشكده بهداشت، طبقه همكف،سايت آموزشي

كارگاه آموزشي آلودگي هوا و سلامتي

12 - 10

1395/01/15

يكشنبه

دانشكده بهداشت،طبقه اول ،اتاق شورا

كارگاه آموزشي

End Note

(جلسه دوم)

13 – 11:30

1394/09/07

شنبه

دانشكده بهداشت، طبقه همكف،سايت كارشناسي ارشد

كارگاه آموزشي

End Note

(جلسه اول)

13 – 11:30

1394/08/27

چهارشنبه

دانشكده بهداشت، طبقه اول، كلاس101

كارگاه آموزشي GIS

(جلسه دوم)

13 – 11:30

1394/08/18

دوشنبه

دانشكده بهداشت، طبقه اول، كلاس101

كارگاه آموزشي GIS

(جلسه اول)

13 – 11:30

1394/07/27

دوشنبه

دانشكده بهداشت، طبقه اول، كلاس101

كارگاه هم انديشي مركز تحقيقات علوم و فناوري هاي محيط زيست و واحد بهداشت محيط معاونت بهداشتي

13- 12

1394/02/27

يكشنبه

دانشكده بهداشت،طبقه اول ،اتاق شورا

كارگاه آموزشي

End Note

13- 12

1394/02/14

دوشنبه

دانشكده بهداشت اتاق شورا

كارگاه آموزشي مقاله نويسي

13- 12

1394/02/07

دوشنبه

دانشكده بهداشت، طبقه دوم ،سالن A، اتاق كنفرانس

برگزاري كارگاه فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP)

14:15 -13

1393/12/17

يكشنبه

دانشكده بهداشت، طبقه دوم ،سالن A، اتاق كنفرانس

13:30 -12

19 /1393/12

سه شنبه

 

 

برنامه زمانبندي ژورنال كلاب :

تاريخ

زمان

موضوع

نام و نام خانوادگي

1397/08/20

14-15

Enhanced nitrate removal by micro electrolysis using fe0 and surfactant modified activated carbon

شهناز سرگزی

1397/07/01

14-15

تصفيه پساب تغليظ شده اسمز معكوس با استفاده از سلول هاي الكتروليز ميكروبي و سلول هاي شيميايي

مريم غلامي

1397/04/17

14-15

 

حسين كاردان

1397/03/20

14-15

Waste water based epidemiology to assess human exposure to pyrethroid pesticides

بهنام حاتمي

1397/02/23

14-15

بررسي وجود آنتي بيوتيك در خاك هاي آبياري شده با فاضلاب در مناطق دلتايي رودخانه Pearl، جنوب چين

زهرا شمسي زاده

1397/01/26

14-15

استفاده از بيوسنسورها جهت پايش جلبك هاي توليد كننده سموم

مريم خشيج

1396/2/24

12 - 10

desalination and water purification by distillation, vacuum distillation and membrane distillation

رضا علي فلاح زاده

1396/1/27

12 - 10

application of integrated ozone biological aerated filters and membrane filtration in water reuse of textile effluent

علي نيكونهاد

1395/10/26

12-13

اكسيداسيون فتوكاتاليتي بنزن گازي توسط كاتاليستهايTiO2/zeolite تحت VU

علي عبداله نژاد

1395/10/26

13-14

تكنولوژيهاي كاهشNOX و SO2 با غلظت بالا از گازهاي خروجي

رحيمه عليزاده

1395/09/01

12-13

مواجهات دوران بارداري مادران با آلاينده هاي معلق زير 10 و 2/5 ميكرون و خطر ابتلا به نارسايي هاي قلبي در نوزادان

محسن انصاري

1394/02/21

13 - 12

بررسي ميزان آنتي بيوتيك اكسي تتراسايكلين در بافت ماهي قزل آلاي پرورشي

ليدا رفعتي

1394/01/31

13- 12

روش هاي حذف آنتي بيوتيك از محيط هاي آبي

زهرا درخشان

1393/12/11

12:45-14

1- بررسي كارايي گندزدايي هواي بيمارستان با استفاده از گازSMTIO

ضياء الدين بنيادي

2- ارزيابي اثرات بهداشتي مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي- عروقي و تنفسي منتسب به 2 آلاينده PM2.5و O3هواي مشهد

 

الویتهای پژوهشی مهندسی بهداشت محیط

 

 

الویتهای پژوهشی پسماند:

ردیف

عنوان

1

بررسی کیمیت و اجزای تشکیل دهنده پسماندهای صنعتی تولیدی در یزد

 

2

ارائه راهکار مناسب جهت مدیریت پسماندهای صنعتی

 

3

ارائه راهکار مناسب جهت مدیریت پسماندهای خانگی

 

4

امکان سنجی استفاده از روش های استحصال انرژی جهت مدیریت پسماندهای شهری یزد

 

5

بررسی روش های مناسب جهت مدیرت پسماندهای ویژه ( بالاخص لجن تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب)

 

6

بررسی راهکارهای مناسب جهت ارتقاء سیستم فعلی مدیریت پسماند شهر یزد

 

7

ارائه روش های مناسب جهت مدیریت پسماند در مناطق روستایی

 

الویتهای پژوهشی تصفیه آب و فاضلاب

 

1

بررسی روند افت کیفیت آب های زیرزمینی در سفره های آب استان یزد

 

2

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کشاورزان در زمینه جنبه های مختلف صرفه جویی در مصرف آب و استفاده مجدد از فاضلاب های تصفیه شده

 

3

بررسی وضعیت کیفی آب شرب در مناطق روستایی استان یزد

 

4

بررسی وضعیت مدیریت فاضلاب های صنعتی، در صنایع استان یزد

 

5

بررسی وضعیت دفع لجن چاه های جذبی در مناطق شهری و روستایی استان یزد

 

الویتهای پژوهشی شیمی محیط

 

1

شناسایی آلاینده های شیمیایی در فاضلاب های صنعتی

 

2

تصفیه پساب های صنعتی از آلاینده های شیمیایی

 

3

حذف فلزات سنگین از آب های آلوده

 

الویتهای پژوهشی آلودگی هوا

 

1

بررسی راههای کاهش آلودگی هوای شهر یزد

 

2

تلاش در جهت ورود به تحقیقات در زمینه کاربردnanotechnology  در تصفیه هوا

 

3

حذف فلزات سنگین از صنایع فلزی

 

4

بررسی جنبه های بهداشت عمومی آلاینده های موجود در هوا

 

 

 

 

عنوان

مجریان

تاریخ پایان طرح

1

بررسي كيفيت شيميائي ،ميكروبي و انگلي آب آشاميدني شهريزد

دکتر احرام پوش

10/4/1369

2

بررسي ميزان برخي آلاينده هاي هواي شهريزد

دکتر احرام پوش

18/5/1376

3

بررسي نحوه تدريس وارزشيابي اعضاي هيئت علمي غيرباليني كه كارگاه مربوطه راگذرانيده اند

دکتر احرام پوش

26/11/1384

4

بررسي نظرات دانشجويان نسبت به يك معلم خوب دردانشگاه

دکتر احرام پوش

29/1/1380

5

بررسي تاثيرآموزش بهداشت موادغذايي برآگاهي و عملكرد بهداشتي متصديان تهيه ،توزيع وفروش موادغذايي شهريزد

دکتر احرام پوش

5/4/1381

6

بررسي ميزان شيوع سالك درشهريزد

دکتر احرام پوش

4/3/1384

7

تعيين فون ونحوه فعاليت فلبوتومينه هادراستان يزد

دکتر احرام پوش

2/11/1381

8

بررسي ميزان سرب خون پرسنل معدن كوشك وارائه راه حلهاي پيشگيري

دکتر احرام پوش

21/8/1382

9

بررسي وضعيت بهداشتي مساجد واماكن متبركه شهرستان يزد

دکتر احرام پوش

25/2/1381

10

مقايسه تاثيرروشهاي آموزشي همراه بانظارت بركيفيت نان وبهداشت محيط نانوائيهاي منتخب شهريزد

دکتر احرام پوش

1384/07/27

11

ارزيابي اثرات تغييراكولوژيك درايجادكانونهاي سالك جلدي استان يزد

دکتر احرام پوش

1381/01/28

12

بررسي ميزان نيتريت ونيترات منابععمومي آب آشاميدني شهرستان يزد

دکتر احرام پوش

1381/05/02

13

بررسي وضعيت بيماري ليشمانيوزجلدي درمنطقه تحت پوشش برنامه كنترل در شهرستان اردكان دراسفندسال 79

دکتر احرام پوش

1381/08/22

14

بررسي امكان بكارگيري شيوع نظارت سطح به سطح در واحدهاي ارائه دهنده خدما ت اوليه بهداشتي (PHC)دردانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني يزد

دکتر احرام پوش

1384/12/17

15

بررسي سبك مديريت ورفتارهاي اثربخشي مديران واحدهاي تابعه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني يزدازمديريت مشاركتي درسازمانهاي بهداشتي

دکتر احرام پوش

1384/12/17

16

بررسي مشكلات آموزشي كارآموزي وكارورزي ازديدگاه مربيان مرتبط با دانشكده بهداشت

دکتر احرام پوش

1383/04/24

17

بررسي كارآيي تصفيه خانه فاضلاب دربيمارستان حضرت ولي عصرشهرستان بافق

دکتر احرام پوش

1381/12/07

18

بررسي مديريتي دفع زباله هاي شهري شهرستان يزد

دکتر احرام پوش

1382/12/01

19

بررسي كيفيت ميكروبي وشيميايي آب قنات شرب العين

دکتر احرام پوش

1384/09/30

20

بررسي فون جوندگان ( موش) مهم از نظر بيماري ليشمانيوز جلدي در استان يزد

دکتر احرام پوش

1385/10/20

21

بررسي وضعيت فيزيكي، شيميايي و باكتريولوژيكي آب استخرهاي شناي سرپوشيده در شهرستان يزد و ارائه پيشنهادات اصلاحي

دکتر احرام پوش

1388/03/06

22

بررسي وضعيت توليد ،جمع آوري و نگهداري موقت و دفع زباله هاي صنعتي در كارخانجات بيش از 50 نفر كارگر در شهرستان يزد

دکتر احرام پوش

 

23

بررسي نظرات اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيدصدوقي يزد در مورد معيارهاي يك استاد خوب خوددانشگاهي

دکتر احرام پوش

 

24

بررسي ارتباط نمره آزمون جامع پيش كارورزي با نمرات درون دانشگاهي و نمرات قبل از ورود به دانشگاه

دکتر احرام پوش

 

25

ارزيابي پايان نامه هاي تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد

دکتر احرام پوش

1386/07/04

26

مقايسه دو روش روتين و تركيبي در تشخيص آلودگي هاي انگلي در بين شاغلين كارگاه هاي شيريني سازي شهر يزد

دکتر احرام پوش

 

27

بررسي شيوع فاكتورهاي خطر بيماري هاي ايسكميك قلب و عروق در جمعيت بالاي 20 سال شهر يزد در سال 1383

دکتر احرام پوش

1387/09/13

28

بررسي وضعيت بهداشت محيط كار و معاينه فيزيكي قاليبافان روستاهاي شهرستان مهريز

دکتر احرام پوش

1388/04/31

29

بررسي ميزان تأثير كلاسهاي آموزشي اصناف بر ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد توزيع كنندگان و فروشندگان مواد غذايي در شهرستان يزد

دکتر احرام پوش

1386/07/18

30

بررسي انواع كلي‌فرمها در فرايند توليد يخ كارخانجات يخ سازي شهرستان يزد

دکتر احرام پوش

1386/12/08

31

برآورد دز موثر سالانه ناشي از تابش گاماي محيطي شهرهاي استان يزد

دکتر احرام پوش

1385/04/21

32

بررسي وضعيت بهداشتي كشتارگاههاي دام و طيور استان يزد

دکتر احرام پوش

1389/04/30

33

بررسي مشكلات و عوامل مؤثر در انجام طرحهاي تحقيقاتي از نظر اعضاء هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي يزد

دکتر احرام پوش

1389/01/25

34

بررسي وضعيت بهداشت محيط منازل مسكوني روستايي شهرستان مهريز

دکتر احرام پوش

1386/04/27

35

بررسي ميزان انگيزش تحصيلي و ارتباط آن با رفتارهاي پر خطر بهداشتي در دانشجويان پسر دانشگاههاي يزد

دکتر احرام پوش

1388/04/17

36

تعيين متوسط دز گلاندولار (MGD) ماموگرافي استان يزد

دکتر احرام پوش

1386/07/04

37

بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد معلمين مقطع متوسطه شهر يزد نسبت به سرطان پوست

دکتر احرام پوش

1387/07/17

38

بررسي وضعيت موجود بركه هاي تثبيت فاضلاب شهر يزد و ارائه راهكار هاي اجرايي جهت افزايش بهره وري

دکتر احرام پوش

 

39

بررسي ميزان تفكر انتقادي در بين دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 1386

دکتر احرام پوش

 

40

بررسي وضعيت ضد عفوني كردن ميوه و سبزيجات و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در زنان شهر يزد 1387

دکتر احرام پوش

1390/01/24

41

بررسي ميزان پذيرش و روزهاي بستري غير مقتضي در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 87

دکتر احرام پوش

1390/02/14

42

بررسي ميزان تأثير آموزش هاي كتابخانه اي مبتني بر وب بر افزايش سواد اطلاعاتي دانشجويان دانشكده هاي پيراپزشكي پرستاري مامايي و بهداشت ورودي سال تحصيلي 88-78

دکتر احرام پوش

1389/12/18

43

بررسي دز پرتوهاي فرابنفش A و B  محيطي شهر يزد

دکتر احرام پوش

1389/02/08

44

بررسي بقاء زنان مبتلا به سرطان سينه و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به سرطان سينه در شهر يزد

دکتر احرام پوش

 

45

بررسي ميزان گاز رادون زير زمين منازل شهر يزد

دکتر احرام پوش

1389/11/27

46

بررسي اثر دوزهاي مختلف ميدازولام بر آمنزي(amnesia) و آرام بخشي در بيماران تحت بيهوشي عمومي

دکتر احرام پوش

 

47

بررسي عوامل بيولوژيکي موجود در آب آشاميدني انتقالي در ورودي به شبکه توزيع آب يزد

دکتر احرام پوش

1389/12/18

48

بررسي اختلالات عملکردي دستگاه گوارش فوقاني در خويشاوندان درجه يک بيماران مبتلا به ديابت تيپ 2

دکتر احرام پوش

 

49

بررسي ميزان تأثير آموزش بهداشت بر مبناي الگوي اعتقاد بهداشتي بر اتخاذ رفتارهاي پيشگيرانه از بيماريهاي ايدز و هپاتيت B در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني شهرستانهاي ميبد و مهريز سال 88

دکتر احرام پوش

 

50

بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاههاي شهرستان يزد در خصوص بهداشت باروري 1388

دکتر احرام پوش

 

51

بررسي وضعيت شنوايي در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور تحت درمان با دفروکسامين

دکتر احرام پوش

 

52

بررسي ميزان آلودگي صوتي ترافيکي شهر يزد

دکتر احرام پوش

 

53

بررسي تاثیر avastin  در درمان ناخنك هاي اوليه و ثانويه

دکتر احرام پوش

 

54

بررسي ميزان مثبت بودن آزمايش VDRL افراد مراجعه کننده به درمانگاههاي شهر يزد در سالهاي 1389-1391

دکتر احرام پوش

 

55

بررسي کيفيت زندگي مردم شهر يزد و عوامل مرتبط با آن در سال 1389

دکتر احرام پوش

 

56

مقايسه راندمان کاهش يون مس از آب آلوده با استفاده از جاذب هاي کربن فعال ، اکسيد آهن و آلومينا

دکتر احرام پوش

 

57

بررسي وضعيت بهداشت محيط مسکن مسلولين شهرستان يزد از نظر عوامل پيشگيري از انتقال بيماري هاي واگير بر حسب استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت در سال 1389

دکتر احرام پوش

 

58

بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش و عملکرد معلمین متوسطه نسبت به سرطان پوست

دکتر سید سعید مظلومی- دکتر محمد تقی نوربالا- شکوه فاضل پور

 

59

بررسی وضعیت بهداشت مسکن مسلولین شهرستان یزد در سال 1389  (کد 1475)

مهندس اصغر ابراهیمی دکترمحمد حسن احرامپوش مهندس محمد حسین کارگر

 

60

بررسی آلودگی باکتریایی و قارچی سطوح استخرهای شنای شهرستان یزد (بهار 1390)

دکتر عباسعلی جعفری- دکتر محمد تقی قانعیان- دکتر احرام پوش-  مهندس سلمان زارعی

 

61

بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد زنان خانه دار شهر یزد در رابطه با بازیافت مواد زائد جامد در سال 1390

دکتر احرام پوش - دکتر قانعیان

 

 

62

بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی و باکتریولوژیک آب استخر های شنای شهرستان یزد و مقایسه با استانداردها

دکتر محمد تقی قانعیان - دکتر احرام پوش - مهندس ولی داد - محسن امراللهی

 

63

بررسي ميزان رضايت مندي بيماران بستري شده در بيمارستانهاي شهر يزد از خدمات دريافتي در سال 1390

محمد حسين دهقاني- دكتر بهرامي -دكتر احرام پوش - دكتر حسين فلاح زاده     

 

64

بررسي تاثير گندزداهاي مختلف برروي باكتري هاي بيماري زا يايزوله شده ازسطوح مختلف بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي شهرستان يزد

دكتر مختاری- دکتر هنگامه زندی- طاهره جاسمی زاد- فاطمه سهل آبادی

 

65

بررسي ومقايسه تاثير دو روش آموزشي سخنرانی و بوکلت آموزشي بر آگاهي ، نگرش وعملكرد دانش آموزان  مدارس راهنمايي شهر يزد در زمينه آلودگي هوادر سال 1390

دكتر مروتي  -دكتر احرامپوش- دكتر قانعيان

 

66

مقایسه ظرفیت جذب گرانول پوست پرتقال وپوست پرتقال غنی شده با نانو ذرات آهن اکسید در حذف یون کادمیوم از محلولهای آبی          

دکتر سلمانی،دکتر مهدی مختاری، دکتر احرامپوش

 

 

67

بررسی کارایی فرآیند شیمیایی ترکیبی جهت تصفیه فاضلاب کارخانجات تولید لوازم خانگی

 

دکتر مختاری- مهندس  ابراهیمی - دکترقانعیان - علیرضا شهریاری

 

 

68

بررسی  میزان تاثیر راهبرد تدریس بر یاددهی موفق اساتید و میزان تسلط بر ان از دیدگاه اعضای هیئت علمی و مدرسین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال1390

فاطمه کشمیری - روح اله عسکری

دکتر محمد حسن احرام پوش-

ژیلا نجف پور

 

 

69

بررسی وضعیت سلنیوم ، منیزیم و روی سرم مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره ازدواج یزد در سال 1390

محمد حسین سلمانی دکتر محمود وکیلی دکتر احرام پوش

 

70

مقایسه سبک زندگی کارگران و کارمندان  شهر یزد در سال 1390

دکتر محمد حسین باقیانی مقدم دکتر محمد حسن احرام پوش ناهید آردیان

 

71

بررسي سلامتي افراد حاشيه نشين و غير حاشيه نشين شهر يزد در سال1390

دكتر مظلومي- دكتر احرامپوش          ناهيد آرديان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواردي كه بايد در هنگام تصويب موضوع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد رعايت شود.

 1- انتخاب و ثبت موضوع پايان نامه در ترم دوم تحصيلي

* بر اساس ماده 20 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص نماید و به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برساند.

* توجه به رعايت انتخاب موضوع در استان يزد

2- تكميل فرم تقاضاي دانشجو براي ثبت موضوع و موافقت استاد راهنما

3- تكميل فرم طرح موضوع در گروه

4- انتخاب يك يا دو نفر صاحبنظر مرتبط با موضع پيشنهادي

5- تصویب موضو ع در شورای پژوهشی دانشکده

 * رعايت دستور العمل نحوه تهيه پاور پوينت Initiates file downloadمشاهده دستورالعمل

6- تكميل فرم انجام اصلاحات پس از ارائه موضوع

* تاييديه كميته اخلاق در موارد مرتبط و مورد نياز

7- ضميمه نمودن پرسشنامه به پروپوزال درصورت وجود

8- تحويل پروپوزال اصلاح شده حداكثر 2 هفته پس از تصويب موضوع به تحصيلات

  

 


 

 مواردي كه بايد در هنگام دفاع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد رعايت شود.

1- چاپ حداقل يك مقاله در مجله هاي علمي پژوهشي

2- تكميل فرم تقاضاي مدير گروه مبني بر آماده بودن پايان نامه براي دفاع

3- تکمیل فرم تعهدنامه مربوط به فرمت بندی پایان نامه و تحویل به سرپرست تحصیلات   Initiates file downloadدریافت فایل

4- انتخاب دو نفر صاحب نظر متناسب با موضوع پايان نامه

5- تعیین تاریخ دفاع نهایی و ارسال دعوت نامه ها

6- برگزاری جلسه دفاع نهایی

*رعايت اصول و قواعد نگارش و تنظیم پایان نامه Initiates file downloadدریافت فایل

*رعايت دستور العمل نحوه تهيه و ارائه پاور پوينت Initiates file downloadدریافت فایل

7- تكميل فرم انجام اصلاحات پس از دفاع نهایی

8- تحويل دادن پايان نامه حداكثر 2 هفته پس از دفاع نهایی  

 

 

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

1

 

بررسی کارائی فیلترهای با بستر سنگ آتشفشان در ارتقاءکیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهر خوی

 

بایرام هاشم زاده

 

دکتر احرام پوش

دکتر قانعیان

2

بررسی کارایی فرآیند فتو کاتالیستی دی اکسید تیتانیوم و اشعه ماوراءبنفش (Tio2/uv-c)در حذف رنگ راکتیو قرمز 198از فاضلاب سنتتیک نساجی

سمیه رحیمی

دکتر احرام پوش

3

مدلسازی تغییرات ازت و فسفر در برکه اختیاری تصفیه خانه فاضلاب یزد

ابراهیم شاهسونی

دکتر احرام پوش

دکتر سمائی

4

تعیین کارایی فرآیند اکسیداسیون کاتالیتیکی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم توام باران در حذف رنگ راکتیو قرمز 198از فاضلاب سنتتیک نساجی

سیدمجتبی ممتاز

دکتر احرام پوش

دکتر قانعیان

5

بررسی راندمان حذف کادمیوم از نمونه شبه واقعی زهاب اسیدی معدن با روش شناور سازی یونی

مجتبی داوودی

دکتر احرام پوش

6

بررسی کارایی نانو ذرات آهن اکسید در حذف نیکل از آب خنک کننده مصنوعی نیروگاه اتمی

محدثه ابوییان جهرمی

دکتر احرام پوش

دکتر سلمانی

7

بررسی کارایی گونه های گیاهی نخل مرداب و نی در وتلند مصنوعی جهت تصفیه فاضلاب شهر یزد

داوود حسین شاهی

دکتر احرام پوش

دکتر اصغر ابراهیمی

8

بررسی کارایی جاذب ساقه جو در حذف کادمیوم از محلول های آبی به روش پیوسته

حسین مسعودی

دکتر احرام پوش

دکتر محمد حسین سلمانی

9

بررسی کارایی نانو ذرات آلومینای اصلاح شده با ایگاند شیف باز (schiffbase)در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول آبی

محسن امراللهی

دکتر احرام پوش

دکتر معصومه طباطبایی

10

بررسی کارایی نانولوله های کربنی فعال تک جداره و چند جداره در حذف یون کروم 6ظرفیتی از محلول های آبی

قربان سلیمانی خمارتاش

دکتر قانعیان

دکتر علی اصغر نجف پور

11

بررسی کارایی خاکستر هسته خرما و هسته زیتون در حذف نیترات از محلول های آبی

مهدی صفدری

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر محمد حسن احرام پوش

12

بررسی کارایی نانو ذرات روی اکسید در حذف کادمیوم از محلول های آبی با قدرت یونی بالا

سلمان زارعی

دکتر محمد حسن احرام پوش

دکتر محمد حسین سلمانی

13

 

 

بررسی کارایی پرتوهای پر انرژی الکترونی به صورت مجزا و درحضور عوامل مداخله جهت حذف هیومیک اسید از محلولهای آبی

طاهره جاسمی زاده

دکتر محمد تقی قانعیان

دکتر محمد حسن احرام پوش

14

مقایسه کارایی پودر ساقه درخت عناب زرشک و کربن فعال در حذف coD ناشی از گازوئیل و نفت سفید از آب

فاطمه سهل آبادی

دکتر مختاری

دکتر محمد حسین سلمانی

15

بررسی کارایی فرایندهای اکسیداسیون کاتالیتیکی در حضور پرتوهای پر انرژی الکترونی جهت حذف هیومیک اسید از محلول های آبی

محبوبه دهواری

دکتر محمدتقی قانعیان

دکتر محمد حسن احرام پوش

16

بررسی کارایی خاکستر میوه زیتون تلخ در حذف کروم شش ظرفیتی از فاضلاب صنعت نساجی

بهزاد جمشیدی

17

بررسی وضعیت بهداشتی کارگاههای تولید ارده وحلوا ارده و کیفیت شیمیایی و میکروبی این محصولات در شهرستان اردکان

محبوبه  موتاب بفروئی

دکتر قانعیان

18

بررسی وضعیت آلودگی میکروبی دستگاههای برش دهنده کالباس و کالباسهای عرضه شده در فروشگاههای شهر یزد 91

سیف ا... زارعی

دکتر محمد حسن احرام پوش

19

بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد متصدیان کشت گلخانه ای شهرستان یزد در رابطه با مخاطرات بهداشتی کاربرد سموم در سال 1391

محمدرضا میرشکاری

دکتر محمد حسن احرام پوش

مهندس عباسعلی دهقانی

20

ارزیابی کیفیت هوای داخل کلاس و محیط آزاد مدارس و ارتباط آن با علائم تنفسی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر یزد

سارا جمشیدی

دکتر محمد حسن احرام پوش

دکتر محمد جواد زارع

21

بررسی کارایی اکسیداسیون فتوشیمیایی هیومیک اسید با فتو کاتالیزورAg/zno در حضور نور خورشید،uvA وuvc از محلولهای آبی

پوران مروتی

دکتر قانعیان

22

کارایی روش توام انعقاد شیمیایی و پروکسون در تصفیه فاضلاب کارخانجات لوازم خانگی

علیرضا شهریاری

دکتر مختاری

23

مقایسه راندمان دو روش اکسیداسیون مرطوب با هوا و اکسیداسیون مرطوب با پراکسید هیدروژن در تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست

بهروز کریمی

دکتر محمدحسن احرام پوش

24

بررسی کارایی راکتورهای لوله ای و ناپیوسته در حذف رنگ متیلن بلو از نمونه فاضلاب نساجی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی UV2TiO

سجاد رحیمی بیستونی

دکتر محمدحسن احرام پوش-دکتر سیدغلامرضا موسوی

25

بررسی تعداد کلیفرم های مدفوعی، سالمونلا و تخم کرم در ورمی کمپوست های تولیدی با زایدات مختلف

حسین کریمی

دکتر مهدی مختاری

26

بررسی و مقایسه پارامترهای کیفی کمپوست تولیدی در فرآیند کمپوستینگ راکتوری زائدات پسته با تیمارهای کود حیوانی و لجن فاضلابـ

ماهرخ جلیلی

دکتر مهدی مختاری

27

بررسی و مقایسه کارایی کمک منعقدکننده پلی آکریل آمید اصلاح شده با نانوذرات آهن و آلومینیوم اکسید در آبگیری لجن تولیدی از تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری

شبنم امانعلی خانی

دکتر مهدی مختاری

28

بررسی کارایی سیلیکای سنتز شده مزوپروس در حذف بیزاکودیل از محلول های آبی

بهار افتخار

دکتر محمدحسن احرام پوش

29

بررسی کارایی نانوکامپوزیت کربن- تنگستن در حذف داروهای سالیسیلیاتی از محلول های آبی

زهرا رئیسی

دکتر سلمانی

30

بررسی وضعیت و رفتارهای مصرف آب و موانع صرفه جویی آن در خانوارهای شهر اردکان

محمد جواد رضایی

دکتر قانعیان

31

شناسایی و اولویت بندی استراتژی های تولید پاکتر در صنعت نساجی یزدباف با بهره  گیری از تکنیک QSPM

 

حکیمه سلسله وزیری

دکتر قانعیان

32

بررسی کارایی فرآیند تلفیقی انعقاد و لخته سازی توأم با جذب سطحی در تصفیه فاضلاب فرآیند صنعت کاشی

طاهره زارعی

دکتر ابراهیمی

33

بررسی کارایی نانوکامپوزیت Magnetic-MWCMT در حذف داروی ایندرال از محیط آبی

بهاره دهدشتی

دکتر مختاری

34

کاربرد جاذب نانوکامپوزیت کربن- سرامیکی در حذف رنگ زرد بازی 28 از فاضلاب سنتتیک

طیبه اسفندیاری

دکتر احرام پوش

35

سنتز وتهیه نانو کامپوزیت پلیمره عامل دار شده وبررسی کارایی آن در کاهش باقیمانده داروهای مسکن غیر استروئیدی از محیطهای آبی

لیدا رفعتی

دکتر احرامپوش

36

بررسی کارایی مخمرساز ساکارومایسین سرویسیه در حذف بیولوژیکی آفت کش دیازینون از محلول آبی

سید ضیائ الدین بنیادی

دکتر احرامپوش

37

بررسی کارایی سیستم تلفیقی فیلتر شنی چند لایه با فیلترهای غشایی MF/UF در تصفیه آب خاکستری دست ساز

فاطمه بابایی

دکتر ابراهیمی

38

بررسی کارایی فرآیند تلفیقی فیلتر بیولوژیکی هوازی اصلاح شده و فیلتراسیون غشایی در تصفیه پیشرفته پساب سیستم هوادهی گسترده باچرخه متناوب

علی نیکونهاد

دکتر قانعیان

39

بررسی کمیت و میزان سمیت فلزات سنگین باطله های معدنی در بخش های استخراج و فرآوری سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان

محسن ترزنان

دکتر ابراهیمی

40

بررسی رابطه بین بیماریهای تیروئیدی با غلظت فلوراید در آب آشامیدنی : (یک مطالعه اکولوژیک(

زهره خردپیشه

دکتر احرامپوش

41

بررسی کارایی سلول نمک زدایی میکروبی ارتقا یافته در حذف شوری و فلزات سنگین از فاضلاب با تولید همزمان بیوالکتریسیته

عبدالمجید قلی زاده

دکتر احرامپوش

42

بررسی فرآیند فتواکسیداسیون توام با پرسولفات و جذب کربن فعال در حذف آرسینک از محیط های آبی

هاجر صالحی

دکتر احرامپوش

43

بررسی کارایی سیستم تلفیقی HIFAS فتوبیور آکتور جلبکی در حذف همزمان آترازین، ازت و فسفر از محیط های آبی

زهرا درخشان

دکتر احرامپوش

44

بررسی اثر فعالیت فتوکاتالیزوری نانو کامپوزیتهای اکسید فلزی  پلی اکسومتالات در تجزیه فتو شیمیایی آنیلین از محیط های آبی و ارزیابی سمیت پساب حاصله

محمد تقوی

دکتر قانعیان

45

پایش و پالایش زیستی فلزات سنگین و ذرات نمک منتشر شده از دریاچه ارومیه با استفاده از درختان منطقه

امیر محمدی

دکتر مختاری

46

بررسی ارتباط بین مواجهه با ذرات معلق pm2.5  و طول تلومر لوکوسیت دانش آموزان پیش دبستانی شهر سبزوار

محمد میری

دکتر احرامپوش

47

بررسی کارایی فرآیند فتوشیمیایی tio2/sio2/fe3o4  در حذف سموم استامی پراید،دیازینون و کلروپیریفوس از محلول های آبی توام با شناسایی محصولات جانبی و ارزیابی سمیت پساب نهایی

علی طولابی

دکتر قانعیان

48

بررسی تجزیه بیولوژیکی پلی اتیلن با دانسیته پایین و بالا توسط میکروارگانیسم های بومی جدا شده از محل دفن پسماندهای شهر یزد

آسیه نورالهی

دکتر مختاری

49

مقایسه کارایی کلرین دی اکساید و پراستیک اسید در حذف باکتری های سودوموناس و آسینتوباکتر و استا فیلوکوکوس اورئوس ازسطوح بخشNICUبیمارستان شهیدصدوقی یزد

مینا یوسفی

دکتر مختاری

50

بررسی میزان کارایی سویه های قارچی بومی جداسازی شده در تجزیه زیستی فاضلاب صنعت کاغذ و مقوا سازی

زینب حسینی

دکتر قانعیان

51

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد شهروندان یزدی در زمینه مدیریت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی و برآورد کمی آنها در شهر یزد در سال 1396

محبوبه  داوودی

دکتر ابراهیمی

52

بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون فتوشیمیایی با استفاده از اکسیدکننده ترکیبی دو فلزی آهن-منگنز توام با انعقاد و لخته سازی اصلاح شده در حذف آرسنیک از آبهای زیرزمینی

هادی اسلامی

دکتر احرامپوش

53

تبیین مدل مالیات سبز (مالیات زیست محیطی) برای صنایع بر مبنای تئوری بازی ها

سمانه خادمی

دکتر قانعیان

54

تبیین مدل تعامل بین بازرسان بهداشت محیط و متصدیان مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی بر مبنای تئوری بازی در استان یزد

ابراهیم غلامی

دکتر قانعیان

استاد راهنما

دانشجو

عنوان

ردیف

محمد تقی قانعیان

سیده صالحه فاطمی

بررسی کارایی فرآیند فوتو شبه فنتون هتروژن با استفاده از نانو کامپوزیت fe3o4/tio2درحذف مترونیدازول از محلول های آبی

1

دکتر دالوند

سیده مهتاب پورمازار

بررسی کارایی نانو ذرات اکسید آهن عامل دار شده با آمین ها جهت حذف هیومیک اسید از محیط آبی 

2

دکتر احرامپوش

زینب شرفی

بررسی ارتباط مواجهه با آفت کشها با شانس ابتلا به بیماری دیابت در مردم شاهدیه یزد

3

دکتر زارع

مسلم آخوندی

بررسی ارتباط مواجهه با آفت کش ها وعملکردهای شناختی در کارگران گلخانه ها و ساکنین مجاور گلخانه های روستای احمدآباد یزد در سال 1397

4

دکتر مختاری

اکرم منتظری

:شناسایی و شمارش باکتری ها و قارچ های موجود در هوای داخل بخش های بیمارستان و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها(مطالعه موردی: بیمارستان شهدای محراب)

5

دکتر احرامپوش

زهرا شمسی زاده

مطالعه تاثیر آبیاری با پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری بر انتقال ژنهای باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک در خاک و گیاه آبیاری شده

6

دکتر احرامپوش

محسن انصاری

بررسی کارایی پلاسمای غیرحرارتی اتمسفری ارتقاء یافته با کامپوزیت آهن / روی اکسید در تخریب آموکسی سیلین و سیپروفلوکساسین در محیط های آبی و تعیین سمیت زیستی آب خروجی

7

دکتر مختاری

بهنام حاتمی

بررسی کارایی راکتور بستر ثابت با جریان پیوسته و ناپیوسته حاوی کربن فعال عامل دار شده در تولید سوخت سبز (بیودیزل) از لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری

8

دکتر احرامپوش

ندا پیرمرادی

بهینه سازی تولید سوخت سبز(بیودیزل) از لجن تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه طیور (مطالعه موردی : کشتارگاه مرغ شاهد یزد) 

9

دکتر قانعیان

رحیمه علیزاده

بررسی کارایی فرآیند تلفیقی انعقاد و لخنه سازی با اکسیداسیون الکتروشیمیایی اصلاح شده در تصفیه ویناس از فاضلاب واحد الکل سازی (مطالعه موردی شرکت پاکدیس ارومیه(

 10

کتب منتشره دکتر محمد حسن احرام پوش

-         مبانی استفاده مجدد از فاضلاب

-         واژه نامه بهداشت محیط

-         اصول کارآموزی در عرصه بهداشت

-         اصول بهداشت محیط

-    آب خاکستری (ویژگی ها، روش های تصفیه و استفاده مجدد)

 

 

 

کتب منتشره دکتر محمد تقی قانعیان

-         استفاده مجدد از فاضلاب

-         مديريت كيفيت آب در درياچه ها و رودخانه ها

-         واژه نامه بهداشت محيط

-         آلودگي هوا

-         تصفيه بيهوازي فاضلاب

-         مقدمه اي بر مديريت فاضلاب صنايع نساجي

-         تصفيه آب

-         درسنامه جامع بهداشت محیط

-       بهداشت و ایمنی مساجد و اماکن مذهبی

کتب منتشره دکتر مهدی مختاری

-       بهداشت مسکن و اماکن عمومی

-  آموزش محیط زیست و مدیریت پسماند

-      روش های حذف آلاینده های نوپدید از محیط های آبی

   

 

 

کتب منتشره دکتر اصغر ابراهیمی

-         ترجمه و تالیف اولین مرجع کنترل کیفی کمپوست در ایران

-         تصفیه کاربردي فاضلاب شهري

-       تصفیه حرارتی پسماندهاي شهري

    -     آب خاکستری (ویژگی ها، روش های تصفیه و استفاده مجدد)