گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحد ها

1

 آمار زیستی

کارشناسی ارشد

1389

32 واحد

 

 

 

 Initiates file downloadدکتر حسین فلاح زاده

دکتر محسن عسکری شاهی

Initiates file downloadدکتر ساراجام برسنگ

دکتر فرزان مددی زاده

Initiates file downloadخانم عارفه دهقانی تفتی

 

 

 

 

 

راهنمای آزمون ارشد

Initiates file downloadمنابع آزمون ارشد آمار زیستی

 

Initiates file downloadکارشناسی ارشد ناپیوسته اپیدمیولوژی                                                        

 

 

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحد ها

1

اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد

1390

32واحد

دکتر محمد حسن لطفی

دکتر مسعود میرزایی

دکتر علی دهقانی

Initiates file downloadدکترسیده مهدیه نماینده

 

 

 

راهنمای آزمون ارشد

Initiates file downloadمنابع آزمون ارشد اپیدمیولوژی