گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحد ها

1

 آمار زیستی

کارشناسی ارشد

1389

32 واحد

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحد ها

1

اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد

1390

32واحد