گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحد ها

1

 آمار زیستی

کارشناسی ارشد

1389

32 واحد

دکتر حسین فلاح زاده

 

 

 

 

Initiates file download آمار حیاتی و شاخص های بهداشتی (دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی و تغذیه)

 

 

 

Initiates file download تحلیل داده های طبقه بندی شده (فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی)

Initiates file download روش های آماری در اپیدمیولوژی (فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی و اپیدمیولوژی)

 

Initiates file downloadکارآزمایی بالینی(فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی)

Initiates file downloadتجزیه و تحلیل داده ها با کامپیوتر(فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد بهداشت  محیط و ارگونومی)   

Initiates file downloadآمار زیستی پیشرفته  (فراگیران :  دانشجویان دکترای بهداشت محیط )

 

Initiates file downloadآمار زیستی پیشرفته (فراگیران: دانشجویان دکترای تغذیه)

 

 

 

Initiates file download روش تحقیق و آمار پیشرفته (فراگیران: دانشجویان دکتری سلامت در بلایا)

دکتر محسن عسکری شاهی

 

 

 

 

 

Initiates file downloadکاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی (فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت)

Initiates file downloadروش های آمارزیستی 3: (فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد آمارزیستی)

Initiates file downloadروشهای آماری در تحقیقات سلامت 2(فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی
Initiates file downloadروشهای آمارزیستی 2(فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی)

 

 خانم عارفه دهقان تفتی

Initiates file downloadآﻣﺎر زیستی ( فراگیران : دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط )

Initiates file downloadآﻣﺎرحیاتی (فراگیران : دانشجویان کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی )

Initiates file downloadآﻣﺎر حیاتی (1) (فراگیران : دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی )

Initiates file downloadآمار زيستي وروش تحقيق( فراگیران : دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری)

Initiates file downloadآمار زيستي وروش تحقيق( فراگیران : دانشجویان کارشناسی ناپیوسته هوشبری)

Initiates file downloadروش تحقیق(فراگیران : دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل )

Initiates file downloadروش شناسی تحقیق (1) ( فراگیران : دانشجویان دکترا دندانپزشکی )

Initiates file downloadآﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی آﻣﺎری عملی (فراگیران : دانشجویان دکترا داروسازی)
Initiates file downloadآﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﻈﺮی (فراگیران : دانشجویان دکترا داروسازی)

 

خانم فریماه شمسی

 

Initiates file downloadآمار حیاتی (فراگیران: دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای)

Initiates file downloadآمار حیاتی مقدماتی (فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی)

 

Initiates file downloadبهداشت4(فراگیران: دانشجویان دکترای عمومی پزشکی)

Initiates file downloadآمار حیاتی پیشرفته (فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد اکولوژی )

Initiates file downloadآمار حیاتی (فراگیران: دانشجویان کارشناسی پرستاری)

Initiates file downloadروشهای آمار زیستی( فراگیران: دانشجویان دکترای عمومی دندانپزشکی  )

 

 

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحد ها

1

اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد

1390

32واحد

دکتر محمد حسن لطفی

 

 

 

Initiates file download سمینار (فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی)

 

 

 

 

 

Initiates file download اپیدمیولوژی بیماری های واگیر (فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی)

دکتر مسعود میرزایی

 

Initiates file download طرح درس روش تحقیق (فراگیران: دانشجویان كارشناسي ارشد رشته اپیدمیولوژی و آمار زیستی)

 

Initiates file download اصول اپيدميولوژي ( فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت)

Initiates file download اپیدمیولوژی سالمندی (فراگیران: دانشجویان كارشناسي ارشد سلامت سالمندی و پرستاری سالمندی)

Initiates file download  اصول اپيدميولوژي ( فراگیران: دانشجویان دکتری سلامت در بلایا)

Initiates file downloadاپیدمیولوژی شغلی(فراگیران: دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای)

Initiates file downloadاپیدمیولوژی سرطان(فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی)

Initiates file downloadروش تحقیق در علوم بهداشتی(فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه)

Initiates file downloadاپیدمیولوژی مولکولی(فراگیران: دانشجویان دکترای سلولی مولکولی)

Initiates file downloadاپیدمیولوژی ژنتیک(فراگیران: دانشجویان  کارشناسی ارشد ژنتیک)

Initiates file downloadتکنولوژی آموزشی و روش تدریس (فراگیران: دانشجویان دکترای بیوشیمی بالینی)

 

دکتر علی دهقانی

Initiates file downloadاپیدمیولوژِی محیط(فراگیران: دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط)

Initiates file downloadروش تحقیق در علوم بهداشتی(فراگیران : دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت)

Initiates file downloadروش های اپیدمیولوژی(فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی)

 

 

Initiates file download اپیدمیولوژی بلایا: (فراگیران: دانشجویان دکترا سلامت در بلایا)

دکترسیده مهدیه نماینده

Initiates file downloadروش تحقیق(فراگیران: دانشجویان  کارشناسی ارشد بهداشت محیط)

Initiates file downloadاصول اپیدمیولوژی(فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد ارزیابی سلامت)

Initiates file downloadصول اپیدمیولوژی (فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد انگل شناسی)

Initiates file downloadاصول اپیدمیولوژی عفونت های بیمارستانی(فراگیران: دانشجویان کارشناسی مدیریت بیمارستانی)

Initiates file downloadاصول اپیدمیولوژی(فراگیران: دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط)

Initiates file download اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق (فراگيران: دانشجويان كارشناسي ارشد اکولوژی انسانی)

 

Initiates file downloadآمار و روش تحقیق مبتنی بر شواهد(EBM) (فراگيران: دانشجويان كارشناسي ارشد سلامت سالمندی)

 

Initiates file downloadاپیدمیولوژی بیماریهای غیر واگیر (فراگيران: دانشجويان كارشناسي ارشد اپیدمیولوژی-واحد بین الملل)