گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحد ها

1

اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد

1390

32واحد

دکتر محمد حسن لطفی

 

 

 

Initiates file download سمینار (فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی)

 

 

 

 

 

Initiates file download اپیدمیولوژی بیماری های واگیر (فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی)

دکتر مسعود میرزایی

 

Initiates file download طرح درس روش تحقیق (فراگیران: دانشجویان كارشناسي ارشد رشته اپیدمیولوژی و آمار زیستی)

 

Initiates file download اصول اپيدميولوژي ( فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت)

Initiates file download اپیدمیولوژی سالمندی (فراگیران: دانشجویان كارشناسي ارشد سلامت سالمندی و پرستاری سالمندی)

Initiates file download  اصول اپيدميولوژي ( فراگیران: دانشجویان دکتری سلامت در بلایا)

Initiates file downloadاپیدمیولوژی شغلی(فراگیران: دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای)

Initiates file downloadاپیدمیولوژی سرطان(فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی)

Initiates file downloadروش تحقیق در علوم بهداشتی(فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه)

Initiates file downloadاپیدمیولوژی مولکولی(فراگیران: دانشجویان دکترای سلولی مولکولی)

Initiates file downloadاپیدمیولوژی ژنتیک(فراگیران: دانشجویان  کارشناسی ارشد ژنتیک)

Initiates file downloadتکنولوژی آموزشی و روش تدریس (فراگیران: دانشجویان دکترای بیوشیمی بالینی)

 

دکتر علی دهقانی

Initiates file downloadاپیدمیولوژِی محیط(فراگیران: دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط)

Initiates file downloadروش تحقیق در علوم بهداشتی(فراگیران : دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت)

Initiates file downloadروش های اپیدمیولوژی(فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی)

 

 

Initiates file download اپیدمیولوژی بلایا: (فراگیران: دانشجویان دکترا سلامت در بلایا)

دکترسیده مهدیه نماینده

Initiates file downloadروش تحقیق(فراگیران: دانشجویان  کارشناسی ارشد بهداشت محیط)

Initiates file downloadاصول اپیدمیولوژی(فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد ارزیابی سلامت)

Initiates file downloadصول اپیدمیولوژی (فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد انگل شناسی)

Initiates file downloadاصول اپیدمیولوژی عفونت های بیمارستانی(فراگیران: دانشجویان کارشناسی مدیریت بیمارستانی)

Initiates file downloadاصول اپیدمیولوژی(فراگیران: دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط)

Initiates file download اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق (فراگيران: دانشجويان كارشناسي ارشد اکولوژی انسانی)

 

Initiates file downloadآمار و روش تحقیق مبتنی بر شواهد(EBM) (فراگيران: دانشجويان كارشناسي ارشد سلامت سالمندی)

 

Initiates file downloadاپیدمیولوژی بیماریهای غیر واگیر (فراگيران: دانشجويان كارشناسي ارشد اپیدمیولوژی-واحد بین الملل)

Initiates file download اصول اپيدميولوژي ( فراگیران: دانشجویان کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت(