گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

انجمن آمار ايران

http://www.irstat.ir

انجمن آمار آمريكا

www.amstat.org

مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران

http://www.irea.ir/journal.htm

خبرنامه اپيدميولوژيست ايران

www.irea.ir/newsletter.htm

خبرنامه انجمن آمارايران

http://www.magiran.com

مجموعه ژورنالهاي تخصصي آماري

www.amstat.org/publications/asajournals.htm

ژورنالهاي تخصصي اپيدميولوژي آمريكا

http://ije.oxfordjournals.org

مقالات انجمن بين المللي اپيدميولوژي

http://aje.oxfordjournals.org